คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

คณะแพทย์ มน. แสดงนิทรรศการ Cohort Ward with IoT และ หุ่นยนต์น้อง MENU ในงาน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก

คณะแพทย์ มน. แสดงนิทรรศการ Cohort Ward with IoT และ หุ่นยนต์น้อง MENU ในงาน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก

(ดู 340 ครั้ง)

    วันนี้  (เวลา 09.00-12.00 น.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการรับการประเมินผลการดำเนินงาน PMQA แบบ Site Visit โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  คณะแพทยศาสตร์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีม ได้ร่วมนำเสนอผ่านการถ่ายทอดสด จากหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ (Cohort Ward with IoT) ซึ่งเป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

   ซึ่งมีความโดดเด่นด้านกายภาพของห้อง ภายในจะติดตั้ง Sensor เพื่อวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ แรงดันของอากาศภายใน จะถูกควบคุมด้วยระบบ Remote Control Room สามารถดูได้ที่มอนิเตอร์ที่เคาเตอร์พยาบาล

   ในด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) โดยใช้อุปกรณ์ที่เป็น Sensor ติดอยู่กับตัวคนไข้ในห้อง คอยวัดสัญญาณชีพต่าง ๆ เช่น ความดันของคนไข้ อุณหภูมิ ชีพจร Oxygen ในเลือด รวมถึงเรื่องของการติดอุปกรณ์ที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น  สามารถเรียกดูข้อมูลได้ผ่าน  Monitor แบบ Real Time

   ที่สำคัญคือการลดการสัมผัสโดย มี MENU Delivery Robot หรือ  น้องเมนูหุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19  ผ่าน Application หมอรู้จักคุณ เพิ่มความปลอดภัยแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่าย โดยยังคงให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

    นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเป็น VTR ในเรื่องเทคโนโลยี Telemedicine การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลในชนบท ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

1.Hololens คือ แว่นแสดงภาพ 3 มิติ ผนวกรวมความจริงกับความจริงเสมือนและโปรแกรมทางการแพทย์ โดยผู้สวมใส่ทั้งสองฝั่งจะมองเห็น ได้ยิน และเรียกดูข้อมูลจากแฟ้มผู้ป่วยได้ เสมือนกำลังนั่งตรวจคนไข้อยู่ในห้องเดียวกัน ทำให้การปรึกษาระหว่างอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญกับแพทย์ที่อยู่ห่างไกลในภาวะฉุกเฉินสามารถทำได้ทันที

2.Haptics เช่น Haptics for Echocardiogram คือ อุปกรณ์สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจผู้ป่วยโรคหัวใจแม้อยู่ห่างไกลโดยสื่อสารกับแพทย์ที่อยู่หน้างานให้วางอุปกรณ์ตามคำแนะนำเพื่อหาสาเหตุของโรคหัวใจช่วยในการวางแผนการรักษาการตัดสินใจของแพทย์เจ้าของไข้ว่าจะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลใหญ่หรือไม่ หากสามารถรักษาได้ก็จะทำให้ผู้ป่วยและครอบครัว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ในเขตเมือง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวก็จะไม่ลำบาก

          ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ เป็นผู้นำเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อนำเสนอในการรับการประเมินผลการดำเนินงาน PMQA จัดโดยสำนักงาน กพร. แบบ Site Visit  ในทุกภาคส่วนราชการ ซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นผลงานที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และพี่น้องชาวไทย ในทุกมิติของชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

          สำหรับการนำเสนอนิทรรศการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เอปสัน (ประเทศไทย)  จำกัด ในการอนุเคราะห์ Projector interactive และบุคลากร ทางคณะแพทยศาสตร์ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

(ดู 261 ครั้ง)

    วันนี้( 23 กรกฎาคม 2564) เวลา 08.30 น.  คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2564  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  คณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค 510,000 บาท เพื่อจัดซื้อเต็นท์ Negative pressure ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับ รพ.มน.

หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค 510,000 บาท เพื่อจัดซื้อเต็นท์ Negative pressure ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับ รพ.มน.

(ดู 213 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564   หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค  510,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการจัดซื้อเต็นท์ Negative pressure ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการปฏิบัติการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดใหม่ปลายห้วย อ.สามง่าม จ.พิจิตร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง

(ดู 841 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  พร้อมทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน ร่วมติดตามและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19   จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อมารักษาและพักในพื้นที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital )ซึ่งจะมีเตียงผู้ป่วย จำนวน 72 เตียง แยกเป็นชาย 32 เตียง หญิง 40 เตียง ณ บริเวณ ชั้น  1และ 2  อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

   ทั้งนี้อธิการบดีได้กล่าวอวยพรให้บุคลากรทำงานด้วยความปลอดภัย และขอให้ผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว สำหรับผู้ป่วยที่จะต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ได้แก่ ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง มีสัญญาณชีพปกติ ไม่มีปัจจัยเสี่ยง ช่วยเหลือตัวเองได้ดี สื่อสารรู้เรื่อง ไม่มีปัญหาทางด้านจิตเวช โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้อย่างครบถ้วน อาทิ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ขนม ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งจัดเตรียม เสื้อผ้า น้ำยาล้างมือ เป็นต้น

   ทาง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ พร้อมรับผิดชอบดูแลนิสิต บุคลากร และประชาชนอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสามารถ และขอขอบพระคุณน้ำใจจากทุกท่านที่มีต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรส่วนสนับสนุนทุกคน

 

คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 185 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ จัดซ้อมแผนอัคคี  ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Field Hospital ) อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยนเรศวร  (บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร)  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก

     การจัดการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัคคีภัย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสาธารณภัย ซึ่งบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกซ้อมอยู่เสมอ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

(ดู 317 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G  ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท จันวาณิชย์ร์ จำกัด

      โดยผู้ลงนามMOU ได้แก่  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร   รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   นายแพทย์อนันต์ กนกศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    และ คุณธนพล กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทจันวาณิชย์ จำกัด  พร้อมด้วยสักขีพยานในการลงนาม 5 ท่าน ประกอบด้วย ดร. เคอิตา โอโน่ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล มุณีสว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณกนกวรรณ มาป้อง รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคุณพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรม บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom

   การลงนาม MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ และข้อมูลทางการแพทย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากร นักวิจัย นิสิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่พร้อมทั้งร่วมศึกษาวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งผ่านข้อมูลทางการแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ

 

 • คณะแพทย์ มน. แสดงนิทรรศการ Cohort Ward with IoT และ หุ่นยนต์น้อง MENU ในงาน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก

  คณะแพทย์ มน. แสดงนิทรรศการ Cohort Ward with IoT และ หุ่นยนต์น้อง MENU ในงาน PMQA ของจังหวัดพิษณุโลก

  (ดู 340 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

  คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10

  (ดู 261 ครั้ง)

 • หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค 510,000 บาท เพื่อจัดซื้อเต็นท์ Negative pressure ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับ รพ.มน.

  หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) มอบเงินบริจาค 510,000 บาท เพื่อจัดซื้อเต็นท์ Negative pressure ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ ให้กับ รพ.มน.

  (ดู 213 ครั้ง)

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิด โรงพยาบาลสนามรอบ 2 รองรับผู้ป่วย 72 เตียง

  (ดู 841 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะแพทยศาสตร์ มน. ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 185 ครั้ง)

 • คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

  คณะแพทยศาสตร์ มน.ลงนาม MOU ผนึกความร่วมมือ พัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5G

  (ดู 317 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 371 ครั้ง)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2564

รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom : dnibept

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/4Sd2dJuxnDFkzbFk9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

(ดู 220 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

สอบวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง CC2-801 (พื้นราบ) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-3-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-3-name

และให้ผู้เข้าสอบกรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : https://forms.gle/yzSBSqzBRJqmpMNs7

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 เวลา 06.50 น. - 07.10 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

(ดู 261 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

  การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

  (ดู 371 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  (ดู 220 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  (ดู 261 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

(ดู 131 ครั้ง)

          วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) โดยในเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  และเวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่คลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMED ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          โดยการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยาย อาทิ เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิตแพทย์ และแนะนำเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง ระบบสนับสนุนสำหรับนิสิตแพทย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และหอพักนิสิตแพทย์) โดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก,  เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) โดย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์และทรานสคริปกิจกรรม โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามถึงประเด็นต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาทางด้านรูปแบบการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนิสิตที่จะต้องมีการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

(ดู 23 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 จำนวน 3 ทุน ทุนละ 82,200 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 246,600 บาท (สองแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) จากตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

 1. นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
 2. 2. นายสุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
 3. 3. นายพิสิฐ มาศเสนา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

          สำหรับทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวบุญกล่ำ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

(ดู 52 ครั้ง)

ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนครับ

เมื่อได้ทำงานที่คณะแพทย์
ผมถือว่ามีคุณค่ามาก
เป็นสิ่งที่หาค่าอย่างอื่น
มาทดแทนได้ยาก

เพราะภารกิจของคณะเราคือการผลิต “หมอ” ออกไปช่วยสังคม
คือการให้บริการประชาชน
คือการได้มีโอกาสดูแลช่วยเหลือ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วย
ซึ่งกำลังทุกข์ทรมาน

เป็นภารกิจแห่งบุญกุศล!

ขอพวกเราจงร่วมแรงร่วมใจ
ทำสิ่งที่มีคุณค่านี้
อย่างปราณีต ด้วยใจ
ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

หากตั้งใจ ใส่ใจทำงาน
เพื่องาน
เพื่อคณะ
ความเจริญทั้งทางกายและทางใจต้องกลับมาหาเราอย่างแน่นอน

ด้วยความรักและห่วงใยครับ

ศาสตราจารย์นายแพทย์
ศิริเกษม ศิริลักษณ์
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

 • โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

  โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

  (ดู 131 ครั้ง)

 • ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

  ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท

  (ดู 23 ครั้ง)

 • ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

  ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต

  (ดู 52 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร