คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร

(ดู 232 ครั้ง)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม 
ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์ นายแพทย์คณินท์ เหลืองสว่าง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับมอบ อุปกรณ์ช่วยในการหยอดตา EAZY DROP จำนวน 100 ชิ้น จาก บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยีจำกัด โดยมีดร.ภก.ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ
อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแทนนักวิจัย พร้อมด้วยนางสาวสิริกร ชูแก้ว ผู้อำนวยการกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนางจิราภรณ์ คลอดเพ็ง ตัวแทนบุคลากรจากกองการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นตัวแทนบริษัทมอบ อุปกรณ์ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยด้านจักษุ

สำหรับอุปกรณ์ช่วยในการหยอดตา EAZY DROP มีจำหน่ายตามร้านขายยา คลินิกจักษุแพทย์
ในราคาชิ้นละ 80 บาท ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่บริษัท เอ.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยนเรศวร จากงานวิจัยที่พัฒนาโดยความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่มีความมุ่งหวังทำให้ผู้ป่วยโรคต้อหิน หรือผู้ป่วยบางส่วนที่มีมือข้างเดียว เช่น ผู้ป่วยพิการ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน ผู้ป่วยโรคอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยโรคเกาท์ ผู้ป่วยโรครูมาตอย ที่มีมือข้างหนึ่งผิดรูปไปสามารถที่จะหยอดตาได้ด้วยตนเอง เพื่อทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่ต้องเป็นภาระกับคนอื่นและทำให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น

 

 ข่าว :งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 ภาพ:งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

(ดู 183 ครั้ง)

   วันนี้ (15 มิ.ย.2564) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปีการอบรม 2563 โดยได้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยในปีการอบรมนี้มีแพทย์ผู้ผ่านการอบรมทั้งหมด 3 ท่านดังนี้

 1. นพ.จิรพนธ์ เจศรีชัย
 2. นพ. พลวุฒิ แจ่มฟ้า
 3. พญ. สุวรรณา บุญศิริจันทร์

 

   โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวให้โอวาท และมอบใบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ผู้ผ่านการอบรม และในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์, รก.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, อาจารย์แพทย์ และแพทย์ใช้ทุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 77 ครั้ง)

สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

(ดู 161 ครั้ง)

   วันนี้ (10 มิถุนายน 2564) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กำลังใจผู้บริหาร  บุคลากร และนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด-19  เข็มที่ 1 จำนวน 146 คน    เข็มที่ 2 จำนวน 527 คน รวม 673 คน   ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล

คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล

(ดู 247 ครั้ง)

   วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าศูนย์ หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10  ในการเยี่ยมชมและตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ผ่านทางการประชุมทางไกล (Site Visit) ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่เวลา 13.45 น. - 16.00 น.

   สำหรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 นำโดย นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวน้อมจิตร ทิพย์มณี อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ศบช.) นางสาวกมลา พิมพ์นวลศรี อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ก.พ.ร.) นายคณันต์ บางภูมิ อนุกรรมการและเลขานุการ (ผู้แทน ก.พ.ร.) และ นางสาวมะลิวัลย์ เก็ตหมัด ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี

   ลำดับการนำเสนอประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การนำเสนอด้วยวาจาประกอบสไลด์ ณ ห้องประชุม  การนำเยี่ยมชมผ่านการถ่ายทอดสดจากพื้นที่จริงเพื่อให้คณะกรรมการได้เห็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 14 ข้อ และการนำเสนอนวัตกรรมที่ใช้จริงที่โดดเด่นของหน่วยงาน  จากนั้นมีการให้คำแนะนำ ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ ของโรงพยาบาลให้ประชาชนได้รับบริการที่ “สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย”

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ส่งเอกสารสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในปีนี้มีหน่วยงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 1,482 แห่ง มีหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลจำนวน 13 แห่ง ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นของประชาชน ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานของโครงการ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นำด้านระบบสุขภาพ” เป็นแนวทางดำเนินงานเพื่อนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาชนในเขต 6 ตำบล
รอบมหาวิทยาลัย และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 549 ครั้ง)

     วันนี้ (9 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ให้การต้อนรับ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมพบปะประชาชนที่เดินทางมารอรับการฉีดวัคซีน  ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

      โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ  อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2564  จำนวนทั้งสิ้น 1,052 คน   วันที่ 7  มิถุนายน 2564  จำนวน 292 คน  วันที่ 8 มิถุนายน 2564  จำนวน 474 คน   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จำนวน 286 คน   ไม่พบผู้ป่วยฉุกเฉิน หลังเข้ารับวัคซีน ประชาชนส่วนมากพอใจในการบริการ และมั่นใจว่า เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว จะได้รับภูมิคุ้มกันโควิด-19

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร

  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบอุปกรณ์ช่วยหยอดตา จากทีมวิจัย ม.นเรศวร

  (ดู 232 ครั้ง)

 • ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์

  (ดู 183 ครั้ง)

 • สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

  สารจากอธิการบดีให้กำลังใจ ถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 77 ครั้ง)

 •   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้กำลังใจนิสิตและบุคลากร มน. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

  (ดู 161 ครั้ง)

 • คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล

  คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 เยี่ยมชม รพ.มน.ผ่านทางการประชุมทางไกล

  (ดู 247 ครั้ง)

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 549 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

(ดู 143 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

รับสมัครระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 105 ครั้ง)

เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การตรวจร่างกาย
   1. ให้นิสิตส่งผลการตรวจร่างกายฉบับจริง ทางไปรษณีย์ถึงหน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (วงเล็บมุมซอง “ผลการตรวจร่างกาย”)


การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์
   1. ส่งเอกสารสัญญาฯ ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐาน 1 ชุด ไปที่ e - mail : medednu2020@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
   2. เมื่อได้รับ e - mail ตอบกลับแล้ว จึงส่งเอกสารสัญญาฯตัวจริงพร้อมหลักฐานทั้ง 4 ชุด ทางไปรษณีย์ถึงหน่วยบริหารการศึกษา งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 (วงเล็บมุมซอง “เอกสารสัญญาฯนิสิตแพทย์”) ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564


***ประกาศ ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU

(ดู 246 ครั้ง)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU

FB : https://www.facebook.com/groups/1208746376244088

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

 • การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  (ดู 143 ครั้ง)

 • เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

  เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

  (ดู 105 ครั้ง)

 • ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU

  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU

  (ดู 246 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)

(ดู 63 ครั้ง)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)
ประกาศ: https://www.nu.ac.th/?p=27220

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564)

(ดู 36 ครั้ง)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564)
ประกาศ: https://www.nu.ac.th/?p=27063

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564)

(ดู 94 ครั้ง)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564)

ประกาศ: https://www.nu.ac.th/?p=26998

 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)

  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564)

  (ดู 63 ครั้ง)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564)

  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564)

  (ดู 36 ครั้ง)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564)

  ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564)

  (ดู 94 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร