คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning)

พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning)

(ดู 165 ครั้ง)

             วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือ จุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) ณ ห้องแสดงนิทรรศการ มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ดร.กวิชช์  ธรรมิสร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ ผู้บริหาร บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และ คณาจารย์ นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ เข้าร่วมในพิธีเปิดประมาณ 80 คน

             โครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning) เป็นโครงการของ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ จำนวน 21 คน ในรายวิชา 107458 การจัดการศิลปวัฒนธรรม  โดยมีนางสาวปรัชพร พรหมฝาย  หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. สุธิดา มาอ่อน ที่ปรึกษาโครงการ และคณาจารย์ และนิสิตสาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมแนะนำ

          โครงการดังกล่าว นิสิตมีการระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน แล้วนำมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ  เพื่อสร้างบรรยากาศศิลปะ ให้แก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาลให้มีความผ่อนคลาย มีกำลังใจในการต่อสู้กับความเจ็บไข้ต่าง ๆ  บุคลากรทางการแพทย์ ก็มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขใจ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2564  งานศิลปะที่จัดแสดงได้แก่ งานศิลปะประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มีผลงานร่วมแสดงดังนี้ ผลงานเดี่ยว 1 ชิ้น  มี 28 ผลงาน ผลงานชุดตั้งแต่  2 – 4 ชิ้น  มี 6  ผลงาน รวมทั้งสิ้น 34 ผลงาน  โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาจะสามารถร่วมบริจาคเงิน จัดซื้อผลงานของนิสิตได้ทุกผลงาน  ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมด นิสิตทั้ง 21 คน มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

        สำหรับห้องแสดงงานศิลปะ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สามารถบริจาคได้ที่ทำการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ หรือบริจาคเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 346-1-45112-0 โดยมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 -5596- 7904, 0- 5596- 7813

           ทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนในกุศลอันยิ่งใหญ่มา ณ โอกาสนี้

Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19

Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19

(ดู 190 ครั้ง)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเผยว่า “สถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19  ทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มมีห้องแรงดันลบ จะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป  ในส่วนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับการสนับสนุนจาก   กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ หรือสาธารณะ (กทปส.)  ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพ รองรับการระบาดของโรค COVID-19

โรงพยาบาลจึงได้ได้ปรับปรุงห้องผู้ป่วยเดิมให้เป็นห้องแรงดันลบ หรือ Negative Pressure Room จำนวน 8 เตียง ที่ชั้น 5 อาคารสิรินธร เรียกว่า Cohort Ward หรือ หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564  ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญมากในกรณีที่ผู้ป่วยโควิดมีมากขึ้น เราจำเป็นต้องแยกโรค แยกผู้ป่วย ห้องแรงดันลบมีหลักการทำงานก็คือ ในห้องจะมีการดึงอากาศเพื่อให้เกิดแรงดันลบ อากาศเสียที่มีเชื้อปะปนอยู่ก็จะผ่าน   HEPA Filter เพื่อส่งออกไปข้างนอก ก็จะกลายเป็นอากาศบริสุทธิ์ แล้วนำอากาศใหม่อากาศบริสุทธิ์ผ่าน HEPA Filter เข้าไปแทน ก็จะทำการรักษาในห้องนี้จนกว่าผู้ป่วยจะหาย ทำให้ไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อออกไปสู่ข้างนอก ห้องนี้ยังสามารถใช้กับผู้ป่วยอื่น เช่น  วัณโรค ได้อีกด้วย

นอกจากนั้นได้นำเทคโนโลยีไร้สาย IoT (Internet of things) มาใช้ในการบันทึกการวัดสัญญาณชีพ แบบทันที ต่อเนื่อง จากห้องผู้ป่วย พร้อมเชื่อมโยงกับระบบ Telemedicine เพื่อให้แพทย์ พยาบาลสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้แบบปัจจุบัน (Real time) ห้องแรงดันลบของเราก็จะพิเศษกว่าที่อื่น ข้อแรก คือด้านกายภาพของห้อง เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แรงดันของอากาศภายในห้อง ต่าง ๆ จะถูกควบคุมด้วยระบบ Remote Control Room หมายความว่า แพทย์ พยาบาล หากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ต้องเข้าไปในห้องเพราะว่า Sensor ถูกติดตั้งเพื่อให้เราทราบสภาพของห้องว่ามีความชื้นเท่าไหร่ อุณหภูมิเท่าไหร่ และแรงดันเป็นเท่าไหร่ ข้อสอง คือ อุปกรณ์ที่มี Sensor ติดอยู่กับตัวคนไข้ในห้อง คอยวัดสัญญาณชีพต่าง ๆ เช่น ความดันของคนไข้เท่าไหร่ อุณหภูมิเท่าไหร่ หายใจเป็นอย่างไร ชีพจรเป็นอย่างไร Oxygen ในเลือดเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องของการติดอุปกรณ์ที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างนี้เป็นต้น  เพราะฉะนั้นเราก็ Monitor อยู่ข้างนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตรวจบ่อย ๆ ไม่ต้องให้บุคลากรต้องสวมชุด PPE ลดความเสี่ยงการสัมผัส เพิ่มการรักษาระยะห่างระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่าย โดยยังคงให้การดูแลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ล่าสุดโรงพยาบาลได้ผนวกนวัตกรรม MENU Delivery Robot หรือ  น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการขนส่งและการสื่อสารทางไกล (MENU ย่อมาจาก Medicine + Engineer + Naresuan University) เป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติคอยติดตามอาการผู้ป่วย และเรื่องการให้บริการดีขึ้นด้วย เช่น การส่งอาหาร การส่งยา หรือการพูดคุยกับผู้ป่วยแบบที่เห็นหน้ากัน เราก็ใช้หุ่นยนต์เป็นตัวเชื่อมตัว ลดการสัมผัสระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยลงไปอีก ทำให้ผู้ป่วยพึงพอใจ มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นบ้างเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็น COVID–19 แล้วก็อยู่ในห้อง เราจะไม่ให้ไปสัมผัสกับใครเลย อุณหภูมิในห้องก็อยู่ได้แบบสบายประมาณ  25 องศาเซลเซียส

นวัตกรรมทั้งสามส่วนที่บูรณาการร่วมกันนี้ มาจากการค้นคว้าวิจัยเก็บข้อมูลจากปัญหาที่เราพบว่า ถ้าเป็นห้องแรงดันลบธรรมดาก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้ระดับหนึ่ง แต่พอเราผนวกเอา Internet of Thing,  Robot และงานวิจัยเข้าไปด้วย โดยทำงานร่วมกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเป็นต้นแบบ ณ ขณะนี้เราถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบนี้ไปยังโรงพยาบาล 20 แห่ง ทั่วประเทศ เช่น คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นต้น ทางทีมทำงานและทีมวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ยินดีอย่างยิ่งที่จะกระจายองค์ความรู้เหล่านี้ออกไปโดยที่ไม่คิดมูลค่า เพราะเราได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. และ กสทช. และทีมนักวิจัยของ มน. ทำให้หากคนไทยผลิตได้เองต้นทุนจะต่ำกว่าจ้างเอกชนหรือนำเข้าจากต่างประเทศมากครับ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์กล่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ดู 188 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2564  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และผู้บริหาร เป็นผู้แทนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร รับพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.Isolation Gown จำนวน 3,000 ชิ้น  2.Coverall Gown จำนวน 700 ชิ้น 3.Reusable Isolation Gown จำนวน 1,500 ชิ้น รวมเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสิ้น 5,200 ชิ้น    เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยพระราชทานให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย University Hospital Network, Thailand. (UHosNet) เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป                                     

     นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.

มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.

(ดู 196 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มอบรถเข็นวีลแชร์  จากโครงการ We Share  Wheelchair จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

     คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณมูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มา ณ โอกาสนี้

กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.

กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.

(ดู 229 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 1,000ชิ้น ถุงมือจำนวน 30 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขนาด 180 cc จำนวน 10 ขวด  เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450  cc จำนวน 10 ขวด และแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 2 อัน  ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

       คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มา ณ โอกาสนี้

 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 267 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกมอบเงินบริจาค 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

 • พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning)

  พิธีเปิดโครงการ “แบ่งศิลป์ปันสุข” ภายใต้แนวคิด “การสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้น” (The End is the Beginning)

  (ดู 165 ครั้ง)

 • Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19

  Cohort Ward with IoT & MENU Delivery Robot หอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดันลบ กับ น้องเมนู หุ่นยนต์เพื่อการติดตามอาการผู้ป่วย ช่วยขนส่งยา อาหาร และการสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย COVID-19

  (ดู 190 ครั้ง)

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  (ดู 188 ครั้ง)

 • มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.

  มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.

  (ดู 196 ครั้ง)

 • กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.

  กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.

  (ดู 229 ครั้ง)

 • โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 20,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 267 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

(ดู 309 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

สอบวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตแพทย์ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร เวลา 06:50 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

(ดู 538 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/OSCE_2563-1  หรือ  http://medednu2.somee.com/OSCE_2563-1

 

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องโดยตรงที่หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

(ดู 852 ครั้ง)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา

โทร. 0 5596 7960

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  (ดู 309 ครั้ง)

 • ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  (ดู 538 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  (ดู 852 ครั้ง)

งานวิจัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก

(ดู 625 ครั้ง)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE หรือ ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

และหากลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7928 หากไม่แจ้งยกเลิก ทางผู้จัดงานจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่แจ้งยกเลิก/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)

(ดู 636 ครั้ง)

     งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จะจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)  ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัย ตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถนําไปใช้ในบริหารงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE  หรือ https://qrgo.page.link/pqn5Q
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

     หากลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม โทร. 7928 หากไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมฝึกอบรมและไม่แจ้งยกเลิกให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้ทราบ

การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

(ดู 437 ครั้ง)

วันที่ 27 ตุลาคม 2562 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงานและกล่าวการต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนงบประมาณ (สกสว.) คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัยสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการภารกิจการกำกับและติดตามการใช้งบประมาณ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/research.nu/photos/?tab=album&album_id=3074699415904701

 

 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก

  (ดู 625 ครั้ง)

 • โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)

  โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)

  (ดู 636 ครั้ง)

 • การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

  การบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการปี 2564

  (ดู 437 ครั้ง)

กิจกรรมนิสิต

ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

(ดู 132 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 นำโดยคุณจอมชัย คงมณีกาญจน์ ประธานชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 พร้อมด้วย คุณสมพร คำเสาร์ เหรัญญิกชมรมฯ มอบเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมตามอัธยาศัย จำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้กับนิสิตแพทย์ โดยมี อ.พญ.ฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบเงิน ณ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ต่อไป

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

(ดู 97 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,192  คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 100 คน ระดับปริญญาโท 416 คน และระดับปริญญาตรี 4,676 คน  โดยมีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 168 คน  ณ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Creditภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์, งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

(ดู 106 ครั้ง)

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวให้โอวาทในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562  ตามด้วย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.ชุมนุม พรหมขัติแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์ อดีตคณบดีลำดับที่ 2 ของคณะแพทยศาสตร์  ดร.กวิชช์ ธรรมิสร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะแพทยศาสตร์  อาจารย์แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ พร้อมมอบเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้เชิญเหรียญรางวัลและใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม เป็นผู้ขานรายนามบัณฑิต โดยมีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 168 คน เข้ารับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Creditภาพโดย : งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

 • ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

  ชมรมผู้ปกครองนิสิตแพทย์พระนเรศวร รุ่นที่ 23 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้กับ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

  (ดู 132 ครั้ง)

 • พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

  (ดู 97 ครั้ง)

 • พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

  พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562

  (ดู 106 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร