สายตรงผู้บริหาร

แจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ หรือปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรุณาระบุ เรื่องที่จะร้องเรียน (โดยละเอียด)
กรุณาระบุ สถานที่เกิดเหตุ

กรุณาระบุ วันที่เกิดเหตุ
กรุณาระบุ เวลาที่เกิดเหตุ

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร