หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

อาคารสิรินธร

ชั้น/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชั้น 1
เคาน์เตอร์จุดคัดกรองโรค (เบอร์ 1) 5431
ศูนย์เปล (ในเวลาราชการ หน้าธนาคารกรุงเทพ) 5521
เคาน์เตอร์ตรวจสอบสิทธิ์ (เบอร์ 3) 5154
โอเปอร์เรเตอร์ 5666/5777/5433
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (OPD Rehab)
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5561
หน่วยกายภาพบำบัด 5546
คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (OPD Ortho)
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5545/5151
คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป (GP)
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5580
หน่วยกิจกรรมบำบัดและกายอุปกรณ์ 5577
คลินิกอายุรกรรม (OPD MED)
- เคาน์เตอร์พยาบาลหน้าห้องตรวจ 5516/5517
- จุดยื่นบัตรนัดและจุดรับเลื่อนนัดอายุรกรรม 5137/5138
- จุดออกบัตรนัดอายุรกรรม 5648
- ห้องทำหัตถการอายุรกรรม (ฉีดยา/ตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ) 5988
หน่วยเวชระเบียน
- เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 4) 5575
- ธุรการ/ขอประวัติการรักษา 5141
งานบริหารค่ารักษาพยาบาล (เบอร์ 5)
- หัวหน้างาน 5102
- หน่วยบริหารค่ารักษาพยาบาล 5142
- หน่วยหลักประกันสุขภาพ 5142/5103
หน่วยสวัสดิการสังคม (เบอร์ 6) 5144-5
ศูนย์บริหารเตียงผู้ป่วยใน Admission Center (จองเตียง ข้างห้องเบอร์ 6) 5111
ห้องการเงินผู้ป่วยใน (เบอร์ 7) 5112/5026
ห้องยาผู้ป่วยใน (เบอร์ 8) 5109-10
ห้องเอกซเรย์ X-Ray (เบอร์ 9)
- เคาน์เตอร์แผนก X-Ray 5114-5
- ห้องอ่านฟิล์ม 5121
- ห้อง MRI 5122
- ห้อง CT 5123
- เลขาภาควิชารังสีวิทยา 5611
รังสีร่วมรักษา (Intervention) 5119-20
ห้องส่องกล้องอายุรกรรม 5539
ห้องช่างซ่อมบำรุง 5157
รปภ. (บริเวณจุดแสกนนิ้ว) 5113
ชั้น 2
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 (PED 1) 5190-1
คลินิกระงับปวด (Pain Clinic) 5567
ห้องไตเทียม 5193-4
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cath Lab) 5181-2
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Echo) 5175
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก (CVT ICU 1) 5171-2
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป (SICU) 5174/5540
หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด (CCU) 5177-8
ห้องผ่าตัดใหญ่ (OR) 5161-2/5168
ฝ่ายปฏิบัติการงานเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (ห้องผ่าตัด)(Heart Lung) 5160
ห้องผ่าตัดเล็ก/หน่วยส่องกล้องศัลยกรรม (OR Minor) 5183/5188
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
- เลขานุการ 5572
- ดมยา (ANES)/ห้องพักฟื้น (Recovery Room) 5541/5169
คลินิกศูนย์โรคหัวใจ
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5493
ศูนย์โรคหัวใจ
- เลขานุการ/ธุรการ 5196
ชั้น 3
สำนักงานเลขานุการโรงพยาบาล
- หัวหน้างานเลขานุการฯ 5429
- หัวหน้าหน่วยงานเลขานุการฯ 5000
- ธุรการ 5009/5007
ภาควิชาสูติ-นารีเวชวิทยา (เลขาภาค) 5477
ภาควิชาศัลยศาสตร์ (เลขาภาค) 5018
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (เลขาภาค) 5167
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก (เลขาภาค) 5514
ภาควิชาจิตเวช (เลขาภาค) 5532
ภาควิชาจักษุวิทยา (เลขาภาค) 5056
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (เลขาภาค) 5475
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว (เลขาภาค) 5522
ศูนย์มะเร็ง 5400
งานประกันคุณภาพ (HA) 5106/5550-1
งานบริการวิชาการและจัดการความรู้ (HACC) 5104
งานสนับสนุนวิชาการ 5104
ฝ่ายการพยาบาล 5029/5030/5032
- หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 5034
- ธุรการ 5044
งานบริหารจัดการทรัพย์สิน
- หัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สิน 5091
- หน่วยงานบริหารจัดการทรัพย์สิน (ห้องประชุม/แม่บ้าน/พื้นที่ให้เช่า) 5013/5164
- หน่วยวิศวกรรม 5479
- ธุรการ 5014
งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโลยีการศึกษา 5039
งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน
- หัวหน้างาน 5011
- หน่วยคุณภาพเวชระเบียน 5591/5010
งานห้องปฏิบัติการกลาง (Lab)
- งานห้องปฏิบัติการกลาง (Lab กลาง) 5508/5507
- หน่วยจุลชีววิทยาคลินิก 5509
- ธุรการ Lab 5512
ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา (ธาลัสซีเมีย/ปลูกถ่ายไขกระดูก) 5058/5020
งานธนาคารเลือด/บริจาคเลือด 5506
หน้าห้องประชุมเอกาทศรถ 1-2 5051
ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 5055
หน้าห้องประชุมทองจันทร์ 5590
ชั้น 4
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม1 (VIP Surg1/4A) 5221-2
หอผู้ป่วยศัลยกรรม1 (Surg1/4B) 5227-9
งานวิจัย
- หน่วยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 5238/5242/5245
ห้องเตรียมเคมีบำบัด 5247
ชั้น 5
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรม 2 (VIP Surg2/5A) 5271-2
หอผู้ป่วยศัลยกรรม 2 (Surg2/5B) 5277-8
ภาควิชาอายุรศาสตร์ (เลขาภาค) 5105/5290
ชั้น 6
ภาควิชาพยาธิวิทยา
- พยาธิวินิจฉัย 5326
- เลขาภาค/ธุรการ 5324
ชั้น 7
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ (เลขาภาค) 5560
หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมกระดูกและข้อ (VIP Ortho/7A) 5372-3
หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Ortho/7B) 5377-8
งานบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) 5040-1/5099
งานพัฒนานวัตกรรม 5040-1/5099
ชั้น 8
หอผู้ป่วยโรคจักษุ (Eye/8A) 5421-2
หอผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardio/8B) 5424-5
ศูนย์ข้อมูลยา DIS 5436
ห้องผลิตยา 5447-8
คลังยา 5437/5440-1/5084
ชั้น 9
คลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5443
คลังพัสดุสำนักงาน 5444/5486
งานเครื่องมือแพทย์ 5552

อาคารบริการ

ชั้น/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชั้น 1
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
- สำนักงานภาควิชานิติเวชศาสตร์ (เลขานุการ) 5062
- ห้องชันสูตรพลิกศพ (ห้องศพ) 5060
ชั้น 2
หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อกลาง (CSSD) 5069-70
ห้องซักฟอก 5064-5
งานโภชนาการ 5548/5143/5072
คลังพัสดุ 5071

อาคารรังสีรักษา

ชั้น/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชั้น 1
รังสีรักษา
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5584/5089
ชั้น 2
คลินิกศัลยกรรม
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5260-1
สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่
และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า (NUCCC)
- เลขานุการ/ธุรการ 5268

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1

ชั้น/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชั้น 1
ห้องยาผู้ป่วยนอก (เบอร์ 24-32) 5640/7809
ห้องให้คำปรึกษาด้านยา (เบอร์ 23) 5630/5632/5645
ห้องเวชภัณฑ์มิใช่ยา (เบอร์ 15) 5643
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19-22) 5635/5633
คลินิกตรวจสุขภาพประจำปี (Check Up) 5638/5842
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 7813
ห้องจิตอาสาพระนเรศวร 7814
ห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) 5641/5644
ห้องเจาะเลือดชั้น 1 (เบอร์ 10) 5616-7
ห้องทำหัตการผู้ป่วยนอก 7812
หน่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ER)
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5622-3
- ER คัดกรอง 7800/5620
- ER Observe 5624
- ศูนย์ประสานงาน Refer 5621
- ศูนย์เปล ER 5626
- ขับรถ ER 7803
รปภ. (หน้าห้องเจาะเลือดชั้น 1) 7816
ชั้น 2
งานบริการปฐมภูมิและสร้างเสริมสุขภาพ
- หัวหน้างาน 5639
- หน่วยเวชปฏิบัติชุมชน 5637
- หน่วยอาชีวอนามัย 5637
- หน่วยระบาดวิทยา 5636
- ธุรการ 5639
คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (OFM)
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5676-7
- คลินิก Palliative Care 5678
คลินิกสูติ-นารีเวชกรรม
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5665/5685
หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) 5691-2
หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม (PICU) 5686-7
ห้องคลอด (LR) 5674-5 /5669
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก 5653
ชั้น 3
คลินิกจิตเวช
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5703
คลินิกกุมารเวชกรรม
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5732-3
คลินิกจักษุ
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5740-1
- ศูนย์เลสิค (Lasik) 5751
คลินิกหู-คอ-จมูก
- เคาน์เตอร์พยาบาล 5752-3
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 2 5693-4
ห้องยาผู้ป่วยนอก 2 5695
งานประชาสัมพันธ์ 7805-6
ชั้น 4
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย (MED 1) 5769-70
หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 5766
หน่วยบำบัดระยะสั้น (Day Care) 5771-2
หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม (ICU-MED) 5775-6
ห้องเภสัชกรประจำหอผู้ป่วย 5738
ชั้น 5
หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม (VIP MED) 5802-3
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง (MED 2) 5782-3
ชั้น 6
หอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นารีเวช
และกุมารเวชกรรม (VIP OB&Ped)
5829-30
หอผู้ป่วยสูติ-นารีเวช (OB-GYN) 5809-10
คลินิกนมแม่ 5811
ชั้น 7
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 (PED 2) 5837-8
หอผู้ป่วยพิเศษทั่วไป (VIP) 5957-8
ชั้น 8
หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก (ENT) 5965-6
ชั้น 9
หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 7811
หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 (PED 3) 7830-1

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

ชั้น/หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์
ชั้น 1
งานกิจการนิสิต 7847/7849/7853/7855
รปภ.(หน้าลิฟท์โรงอาหาร) 7988
ชั้น 2
ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7863/7865-6
ชั้น 3
ห้องTelemedicine 7872
ชั้น 4
สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
งานเลขานุการสำนักงานคณบดี 7902
เลขานุการคณบดี 7882/7899
เลขานุการรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม 7901
เลขานุการรองคณบดีฝ่ายการคลังและจัดการทรัพย์สิน 7899
เลขานุการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 7892
งานนิติการ 7887/7893/7895
งานวิเทศสัมพันธ์ 7890
ชั้น 5
งานธุรการ
- หน่วยสารบรรณ 7948
- หน่วยยานพาหนะ 7947/7927 (Fax)
งานนโยบายและแผน
- หัวหน้างาน 7944
- ธุรการ 7945
- หน่วยงานแผนและงบประมาณ 7946
- หน่วยติดตามและประเมินผล 7946
งานวิจัย
- หัวหน้างาน 7903
- ธุรการ 7928
- หน่วยส่งเสริมการวิจัย 7903
- หน่วยวิจัยด้านคลินิก 7903/7928/7943
งานทรัพยากรบุคคล
- หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 7940
- ธุรการ 7930
- หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล (สรรหาบุคลากร/ฐานข้อมูล/
สวัสดิการ/ค่าตอบแทน/ประเมิน/การลา)
7936/7930/7939
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หน่วยพัฒนาทรัพยาบุคคล (เดินทางไปราชการ/อบรมสัมมนา/
ลาศึกษาต่อ/ปรัปเพิ่มวุฒิ/เปลี่ยนสายงาน)
7938/7940
งานพัสดุ
- หัวหน้างาน 7995
- ธุรการ 7994
- หน่วยวัสดุ 7917-19
- หน่วยบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 7990-2/7924/7989
- หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างและบริการ 7932-4
งานการเงิน
- หัวหน้างานการเงิน 7911
- ธุรการ 7905
- หน่วยบัญชี 7906/7909
- หน่วยการเงินรายได้ 7908
- หน่วยการเงินงบประมาณรายจ่าย (OT/พตส/เงินเดือน)
(งบประมาณการศึกษา/โครงการภาควิชา)
7910/7914/7907-8
- หน่วยการเงินทดลองจ่าย 7911
มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 7904
คลินิกพิเศษนอกเวลา 7912
งานลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 7923
ชั้น 6
งานแพทยศาสตร์ศึกษา
- หัวหน้างานแพทยศาสตร์ศึกษา 7963
- ธุรการ 7956
- หน่วยบริหารการศึกษา (ทะเบียนนิสิต-หลักสูตร) 7957
- หน่วยสนับสนุนการศึกษา
ผลิตเอกสาร 7968
จองห้องเรียน 7979
Skill lab/ห้อง Lab 7871
- หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก 7951-3/7959
- หน่วยจัดการศึกษาก่อนปริญญาชั้นปรีคลินิก 7955
- หน่วยวัดและประเมินผล 7960
งานการศึกษาหลังปริญญา
- หัวหน้างานการศึกษาหลังรับปริญญา 7971
- ธุรการ 7972
- งานแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ฝึกหัดและ CME 7969
งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา
- หน่วยผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 7974/7872
- หน่วยพัฒนาระบบสื่อสารทางไกล 7974/7872

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร