แพทยศาสตรศึกษา

ประจำปี 2565 (รวม 32 ข่าว)
 
ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 119 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (ดู 322 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565

ประกาศผลการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (ดู 216 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 158 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (ดู 516 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 206 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565

แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 171 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 239 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565

แนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 225 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ดู 387 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 299 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ดู 979 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565

หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 774 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 เมษายน 2565

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ดู 1,076 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดู 1,601 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 12 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening track) ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 731 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track) ประจำปีการศึกษา 2565 (ดู 419 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 311 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดู 1,302 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ดู 337 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 249 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 16 มีนาคม 2565

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 4 (ดู 271 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ดู 243 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดู 667 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 1 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ดู 490 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ดู 372 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู 215 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 (ดู 624 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ดู 582 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดู 1,386 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ดู 756 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 (ดู 606 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 30 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 70 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 96 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 28 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร