แพทยศาสตรศึกษา

ประจำปี 2566 (รวม 44 ข่าว)
 
ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 1,021 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 กรกฏาคม 2566

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,237 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฏาคม 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 982 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4 (ดู 636 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 780 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 (ดู 2,119 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 872 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 699 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 978 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 (ดู 1,485 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 621 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 912 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 (ดู 879 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 805 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ดู 425 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

คำอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ดู 319 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 160 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

ระเบียบข้อบังคับสำหรับนิสิตแพทย์ใหม่ ปีการศึกษา 2566 (ดู 121 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 155 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566

ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,026 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) (ดู 525 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบระบบ TCAS รอบที่ 4 (รับตรง) (ดู 139 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 380 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) (ดู 701 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,630 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 660 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบ 2 (เพิ่มเติม) ดำเนินการดังนี้ (ดู 689 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 824 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566

ประกาศผลการสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,549 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565) (ดู 295 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 เมษายน 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 913 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4 (ดู 324 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 4 (ดู 508 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 (ดู 1,548 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565) (ดู 569 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 747 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 514 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 (ดู 468 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 มีนาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 596 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 568 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 694 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู 1,497 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนสอบภาษาอังกฤษ ผ่านธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว (ดู 762 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (ดู 910 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 40 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 30 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 70 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 96 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 28 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร