Student Affairs

Annual 2021 (15 News)
 
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564) (No. 26 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9/2564) (No. 63 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 56 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 46 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (No. 51 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตแพทย์ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (No. 47 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8/2564) (No. 36 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (No. 19 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19 (No. 46 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” (No. 86 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

โครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว (No. 109 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 78 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว" (No. 43 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 67 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” (No. 76 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564

Annual 2020 (44 News)
 
Annual 2019 (57 News)
 
Annual 2018 (43 News)
 
Annual 2017 (50 News)
 
Annual 2016 (66 News)
 
Annual 2015 (93 News)
 
Annual 2014 (9 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn