Student Affairs

Annual 2021 (29 News)
 
การสัมภาษณ์นิสิตแพทย์เพื่อเป็นตัวแทนในโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตแพทย์เพื่อการศึกษาวิจัยจากสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA Thailand Standing Committee on Research Exchange) (No. 84 of visitors)
วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 59 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564

การจัดจำหน่ายถุงผ้าพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 (No. 130 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564 (No. 102 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” (No. 85 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท (No. 72 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) (No. 269 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 กรกฏาคม 2564

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 246,600 บาท (No. 118 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564

ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มอบกำลังใจให้บุคลากรงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต (No. 141 of visitors)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

กิจกรรม “Career Path : เส้นทางการเป็นแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เฉพาะทาง” สำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 120 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564

การคัดเลือกอาจารย์แพทย์และนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อรับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 55 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12/2564) (No. 152 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 54 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11/2564) (No. 125 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10/2564) (No. 186 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9/2564) (No. 156 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564

การรับฟังผลการตรวจเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับการตรวจ วันที่ 13-14 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 203 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 13 เมษายน 2564

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชน นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 141 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (No. 84 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำหรับนิสิตแพทย์ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 (No. 77 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8/2564) (No. 65 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ครอบครัวแสงศิริ มอบทุนการศึกษา จำนวน 1,000,000 บาท (No. 95 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

3 ขั้นตอนสำคัญ นิสิต/บุคลากร : กลับ มน. ปลอดภัยไร้ COVID-19 (No. 64 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” (No. 200 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

โครงการรู้เขา รู้เรา เรียนรู้สู่แพทย์ 7 ดาว (No. 304 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 150 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 "เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว" (No. 61 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 133 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วม พิธีปัจฉิมนิเทศ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 เพื่อก้าวสู่ชั้น Clinic “ครึ่งทางสู่แพทย์ 7 ดาว” (No. 176 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564

Annual 2020 (44 News)
 
Annual 2019 (57 News)
 
Annual 2018 (43 News)
 
Annual 2017 (50 News)
 
Annual 2016 (66 News)
 
Annual 2015 (93 News)
 
Annual 2014 (9 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn