Hiring Contractors

Annual 2021 (21 News)
 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 329 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564

เช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ (No. 325 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 572 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564

เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด จำนวน 1 รายการ จำนวน 489,600 บาท (No. 494 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 193,541.60 บาท (No. 493 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน (No. 443 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

จ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล จำนวน 1 งาน (No. 921 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564

ซื้อไส้กรองเมมเบรน จำนวน 1 รายการ (No. 917 of visitors)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงห้องเก็บมอเตอร์น้ำประปา จำนวน 1 งาน (No. 957 of visitors)
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564

จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ (No. 925 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ (No. 851 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

ซื้อวัสดุ 5 รายการ (No. 797 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 240 ชุด จำนวน 1 รายการ จำนวน 489,600 บาท (No. 108 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์ รพ.สต.ท่าโพธิ์ จำนวน 1 งาน (No. 629 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 762 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดซื้อแบริ่ง จำนวน 1 รายการ (No. 151 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 1,154 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (No. 1,114 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 24 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกซเรย์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Slice จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 22 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (No. 27 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

Annual 2020 (9 News)
 
Annual 2019 (24 News)
 
Annual 2018 (38 News)
 
Annual 2017 (44 News)
 
Annual 2016 (34 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn