Announcement Apply

Annual 2021 (130 News)
 
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารค่ารักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 339 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,528 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 20/2564 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 278 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 281 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 19/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 445 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 278 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ณ งานบริหารค่ารักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 347 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 21/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 328 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 22/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 416 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 467 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 479 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 617 of visitors)
วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 424 of visitors)
วัน พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 527 of visitors)
วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 317 of visitors)
วัน พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 20/2564 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 789 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 19/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,078 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 17/2564ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 291 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 774 of visitors)
วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 642 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 471 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ (No. 709 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 767 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 512 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 589 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 534 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 456 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 13 กันยายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 20/2564 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,176 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 19/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,328 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 17/2564ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 574 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 571 of visitors)
วัน พุธ ที่ 1 กันยายน 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 16/2564 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 392 of visitors)
วัน พุธ ที่ 1 กันยายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 448 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเครื่องมือแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 832 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 16/2564 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 753 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 624 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 870 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 (รอบ 3) ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 943 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร เพื่อปฏิบัติงาน ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 693 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 603 of visitors)
วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (No. 884 of visitors)
วัน พุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 16/2564 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ (No. 2,744 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 681 of visitors)
วัน พุธ ที่ 4 สิงหาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 761 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2564 (No. 655 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 474 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2564 (No. 1,050 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 695 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2564 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 18 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 5 อัตรา (No. 878 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 699 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564 ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 700 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กรกฏาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2564 (No. 841 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2564

ประกา ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 (รอบ 2) ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 576 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 707 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2564 (No. 931 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 810 of visitors)
วัน พุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2564 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 18 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 5 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 1,156 of visitors)
วัน พุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ของผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 446 of visitors)
วัน พุธ ที่ 7 กรกฏาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 (รอบ 3) ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 682 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 5 กรกฏาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 760 of visitors)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตราเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 592 of visitors)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 641 of visitors)
วัน พุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 12/2564 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 860 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 676 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 15/2564 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 14 อัตรา และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล จำนวน 5 อัตรา (No. 3,747 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 (รอบ 2) ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 1,644 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (No. 687 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 585 of visitors)
วัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,056 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 969 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 12/2564ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา (No. 1,328 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2564 2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ (No. 876 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2564 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,220 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,101 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 11/2564 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ภาควิชารังสีวิทยา และตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ (No. 1,828 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,151 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 836 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,018 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 849 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 996 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 945 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 1,153 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,348 of visitors)
วัน พุธ ที่ 28 เมษายน 2564

ประกาศ การรายงานตัวบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 30/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,027 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 971 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 9/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก คณะแพทยศาสตร์ (No. 965 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 795 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 30/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทยศาสตร์ (No. 697 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 8/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 912 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ครั้งที่ 7/2564 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม (No. 936 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ (No. 968 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานเลขานุการสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,861 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 877 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 62 of visitors)
วัน พุธ ที่ 21 เมษายน 2564

ประกาศ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด (No. 170 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด (No. 642 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 471 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (No. 536 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (No. 755 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 30/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทยศาสตร์ (No. 911 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ (No. 955 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 922 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ (No. 117 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ (No. 919 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ (No. 1,011 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,765 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2563ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 396 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564

ประกาศ รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 931 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 558 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,257 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 855 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,082 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 631 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 25/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ (No. 805 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 976 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา (No. 987 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไปจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 631 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,119 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพยาบาลปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ครั้งที่ 1/2564 (No. 1,038 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,202 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ (No. 2,345 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานสนับสนุนการพยาบาล (No. 1,928 of visitors)
วัน พุธ ที่ 20 มกราคม 2564

ประกาศ รับสมัครพยาบาลปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ครั้งที่ 1/2564 (No. 1,715 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานนิติการ (No. 1,605 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 19 มกราคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 30/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,335 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2563ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 2,015 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 7/2563 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (แม่บ้าน) จำนวน 6 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,443 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 6/2563ตำแหน่ง พนักงานห้องบัตร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ งานบริหารคุณภาพเวชระเบียน คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,242 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 30/2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร (No. 1,771 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ครั้งที่ 29/2563 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 11 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ (No. 1,789 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

Annual 2020 (144 News)
 
Annual 2019 (210 News)
 
Annual 2018 (201 News)