COVID-19 Information Center, Faculty of Medicine

ประจำปี 2564 (รวม 4 ข่าว)
 
มหาวิทยาลัยนเรศวรยืนยันยังไม่มีนิสิตหรือบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวรติดเชื้อ COVID-19 (ดู 749 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน(เพิ่มเติมฉบับที่2) (ดู 799 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564

การจัดการเรียนการสอนและการขึ้นปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ดู 873 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 6 มกราคม 2564

แนวทางดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของคณะแพทยศาสตร์ มน. (ดู 392 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร