Medical Education

Annual 2021 (27 News)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (No. 558 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (No. 650 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (No. 833 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 467 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (No. 287 of visitors)
วัน พุธ ที่ 8 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 737 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 612 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (No. 385 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564

การรับสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3 (No. 405 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

เปลี่ยนแปลงแนวทางการตรวจร่างกายและทำสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาชีพแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 260 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกลุ่มปิด Med27ST19NU (No. 390 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564

หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 (No. 381 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564

หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (STRENGTHENING TRACK) (No. 683 of visitors)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (No. 309 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 419 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

สรุปผลการประชุม ศรว วาระพิเศษ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. (No. 373 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 1,363 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 347 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 338 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 401 of visitors)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 122 of visitors)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 351 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 1,044 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 475 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564

ส่งสำเนาใบรายงานคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) (No. 423 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 766 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 980 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564

Annual 2020 (47 News)
 
Annual 2019 (47 News)
 
Annual 2018 (70 News)
 
Annual 2017 (96 News)
 
Annual 2016 (28 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn