Medical Education

ประจำปี 2564 (รวม 2 ข่าว)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ดู 306 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (ดู 538 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 47 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 70 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 96 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 28 ข่าว)
 

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร