Medical Education

Annual 2021 (15 News)
 
หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 กลุ่มสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (STRENGTHENING TRACK) (No. 175 of visitors)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (No. 96 of visitors)
วัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 167 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564

สรุปผลการประชุม ศรว วาระพิเศษ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. (No. 220 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 1,172 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2563 (No. 192 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 189 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 272 of visitors)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 66 of visitors)
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 248 of visitors)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 892 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 (No. 370 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564

ส่งสำเนาใบรายงานคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CEPT โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) (No. 287 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 613 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 (No. 783 of visitors)
วัน จันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564

Annual 2020 (47 News)
 
Annual 2019 (47 News)
 
Annual 2018 (70 News)
 
Annual 2017 (96 News)
 
Annual 2016 (28 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn