โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)

(ดู 636 ครั้ง)

     งานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จะจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection Standard Course)  ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection - Standard Course) ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างเสริมประสบการณ์และฝึกทักษะการศึกษาวิจัย ตามมาตรฐานข้างต้น และสามารถนําไปใช้ในบริหารงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE  หรือ https://qrgo.page.link/pqn5Q
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

     หากลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม โทร. 7928 หากไม่แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่เข้าร่วมฝึกอบรมและไม่แจ้งยกเลิกให้ผู้บริหารของหน่วยงานได้ทราบ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 10 ม.ค. 2563 เวลา 11.49 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร