ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก

(ดู 623 ครั้ง)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสถิติงานวิจัยทางคลินิก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 1 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ QR CODE หรือ ลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

และหากลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ขอให้แจ้งยกเลิกมาที่ผู้ประสานงาน นางสาวสุภาวดี ทวนหอม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 7928 หากไม่แจ้งยกเลิก ทางผู้จัดงานจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่ไม่แจ้งยกเลิก/ไม่เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมอบรม

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 3 ม.ค. 2563 เวลา 10.36 น.
โดย : นายทินกรณ์ หาญณรงค์

Announcements/Orders


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร