News of Research Section

Annual 2021 (6 News)
 
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (No. 42 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566 (No. 35 of visitors)
วัน พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564

การบรรยายในหัวข้อ "Targeting Journals to Publish Manuscripts : การเตรียมบทความ และเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS" อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (No. 43 of visitors)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เชิญชวนนักวิจัย พบหน่วยทุน บพข. กลุ่มแผนงานดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom) (No. 40 of visitors)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการติดต่อบุคลากรงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ กรณี WFH (No. 42 of visitors)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” (No. 35 of visitors)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

Annual 2020 (2 News)
 
Annual 2019 (9 News)
 
Annual 2018 (1 News)
 
Annual 2017 (16 News)
 
Annual 2016 (19 News)
 
Annual 2015 (49 News)
 
Annual 2014 (15 News)
 

Announcements/Orders


Faculty Hymn