พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562

(ดู 98 ครั้ง)

          วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย ได้แก่  คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง กฤษณา ไกรสินธุ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  พันโทหญิง ลัดดา แทมมี่ ดักเวิร์ธ  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,192  คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาเอก 100 คน ระดับปริญญาโท 416 คน และระดับปริญญาตรี 4,676 คน  โดยมีบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 168 คน  ณ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

Creditภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์, งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 15 ม.ค. 2564 เวลา 17.17 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร