โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย

ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์, รก.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

Email :

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล

รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Email : jiranunw@nu.ac.th/jiranunly@gmail.com

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ

Email : peeraphongt@gmail.com

ผศ.พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

ผศ.พญ.ชนิดา จันทร์ทิม

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email :

ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร

ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

Email : Jatuwit990@hotmail.com

รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลินิกนอกเวลาราชการ

Email :

ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

Email : rawisut3807@gmail.com

ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ

ผศ.พญ.จุลินทร สำราญ

รองคณบดีฝ่ายการคลัง

Email :

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์

Email :

รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะแพทยศาสตร์

ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล

ผศ. (พิเศษ) ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล

รก.รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Email :

ผศ.(พิเศษ) นพ.ชัยกิจ อุดแน่น

ผศ.(พิเศษ) นพ.ชัยกิจ อุดแน่น

รก.รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Email :

ผศ.(พิเศษ) นพ.ประการณ์ องอาจบุญ

ผศ.(พิเศษ) นพ.ประการณ์ องอาจบุญ

รก.รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลแพร่

Email :

พญ.วรรณา อาจองค์

พญ.วรรณา อาจองค์

รก.รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก

Email :

นพ.พีรพงศ์ โรจน์ธนพิบูล

นพ.พีรพงศ์ โรจน์ธนพิบูล

รก.รองคณบดีฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลพิจิตร

Email :

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

ผศ.นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

ผอ.สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า

Email : saranw@nu.ac.th

ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร

ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์

Email : Jatuwit990@hotmail.com

นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Email : pichest_w@yahoo.com

ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม

ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Email : kanrawees@nu.ac.th

นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง

นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง

หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา

Email :