แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2565 (รวม 56 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sacubitril ๔๙ mg + Valsartan ๕๑ mg tablet จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Factor VII 1 mg injection จำนวน ๑๕๐ ไวเอิล ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Empagliflozin 10 mg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Macitentan ๑๐ mg tablet จำนวน ๔๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet จำนวน ๑,๖๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Nilotinib ๒๐๐ mg capsule จำนวน ๘๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sorafenib ๒๐๐ mg tablet จำนวน ๕๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Aflibercept ๔๐ mg/ml injection จำนวน ๒๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule จำนวน ๓,๐๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluticasone furoate ๒๗.๕mcg/ dose nasal spray (๑๒๐ sprays) จำนวน ๑๒,๐๐๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจชนิด 2 แกน จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าคอมพิวเตอร์ 500 ชุด จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 6 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องกรอความถี่สูงหัวกรอกากเพชร จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครื่องวัดลานสายตาแบบดิจิตอล พร้อมเลนส์ปรับค่าสายตาอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 9 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เครื่องยกกระชับใบหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ชนิดโฟกัสอัลตร้าซาวน์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (LIS) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์และคอมพิวเตอร์ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย/เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซื้อหลอดเอกซเรย์ (X-ray Tube) สำหรับเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมระบบดิจิตอล จำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ระบุตำแหน่งแบบสามมิติ-อุโมงค์การตรวจคนไข้ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษากล้องส่องตรวจพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 45 เครื่อง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 11 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาเครื่องตรวจอวัยวะด้วนสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูงและครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 2 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 8 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 7 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อสารกัมมันตรังสี Ir-192 (อิริเดียม-192) สำหรับเครื่องสอดใส่แร่พลังานสุง จำนวน 3 เม็ด (ดู 4 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 5 กันยายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศ (ดู 5 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าเครื่องฟอกเลือด จำนวน 4,752 ครั้ง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Multi Slice จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ (ดู 6 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุก๊าซทางการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 360,000 ลูกบาศก์เมตร (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันเตา) จำนวน 300,000 ลิตร (ดู 2 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ออายุฐานข้อมูล UpToDate จำนวน 1 ฐาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู 9 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ดู 7 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ห้องเรียนแบบจัดกลุ่ม 40 ที่นั่ง จำนวน 5 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 26 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 32 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 19 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 12 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 9 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชุดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพส่วนกลาง (Central Monitor) พร้อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside Monitor) จำนวน 8 เครื่อง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 7 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องอัลต้ราโซนิค จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 13 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดควบคุมความชื้นภายในตู้ จำนวน 2 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดและชั่งน้ำหนักทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤตหนัก จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 10 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 9 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจวิเคราะห์และรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 4 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 10 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร จำนวน 10 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ – 86 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 23 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 9 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เครื่องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพปริมาณรังสีประจำวัน จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 6 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU) จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 17 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin ๖๐ mg/๐.๖ ml injection จำนวน ๑๔,๔๘๐ ไซริงค์ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 37 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 48 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร