แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปี 2566 (รวม 30 ข่าว)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 12 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอดชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 6 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหลอดเอกสซเรย์สำหรับชุดเครื่องตรวจสวนหัวใจจำนวน 1 หลอด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 5 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Teriparatide ๒๐ mcg/doses injection (๒.๔ ml) จำนวน ๓๓๐ กล่อง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Diacerein ๕๐ mg capsule จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ แคปซูล ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Levocetirizine dihydrochloride ๕ mg film-coated tablet จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ เม็ด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 0 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Glucosamine ๗๕๐ mg + Chondroitin ๖๐๐ mg powder จำนวน ๒๘๕,๐๐๐ ซอง ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 1 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดู 14 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 23 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 โครงการ (ดู 32 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 10 โครงการ (ดู 55 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 โครงการ (ดู 34 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 230,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ซ) (ดู 5 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (จ) (ดู 6 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู 5 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ต่ออายุฐานข้อมูล UpToDate จำนวน 1 ฐาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 8 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างทำโปรแกรมระบบบริหารลูกหนี้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 3 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 42 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติภายใต้อุณหภูมิเยือกแข็ง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 14 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 24 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 230 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 35 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 247 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 49 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน (ดู 19 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 500 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 256 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 งาน (ดู 19 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 เครื่องนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 24 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จ้างซ่อมเครื่องควบคุมไฟฟ้าทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 12 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ (ดู 60 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 23 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 48 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร