คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โครงสร้างองค์กร คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

สำนักงานเลขาฯ คณะแพทยศาสตร์

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

จิตอาสา

จิตอาสา

 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 24 กันยายน 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.
 • รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ประจำวันที่ 24 กันยายน 2564 รายงาน ณ เวลา 16.00 น.

ร้อยเรื่องราว ชาวคณะแพทย์

ข่าวสาร

  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

(ดู 225 ครั้ง)

   วันนี้( 23 กันยายน 2564) เวลา 07.30 น. ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยมีคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พร้อมทั้ง ผู้บริหาร  อาจารย์แพทย์  สโมสรนิสิตแพทย์ และตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   กิจกรรมภายในงานยังมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์” และ“ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงการรับมอบเงินบริจาคจากการเปิดตู้บริจาคภายในจังหวัดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น641,280.25 บาท

เกษียณสำราญ มน. ‘64

เกษียณสำราญ มน. ‘64

(ดู 171 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ ของที่ระลึก และเงินสวัสดิการเกษียณอายุ ในงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เกษียณสำราญ มน. ‘64  ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

    ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการทุกท่าน ซึ่งปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 23 ท่าน   เป็นบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  1.นางคณิดา นรัตถรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  2.นางกำลัย สอนจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย งานบริหารจัดการทรัพย์สิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  3. นางปราณี เหล็กมั่น ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและงดงาม

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

(ดู 46 ครั้ง)

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-17 ก.ย.64)

(ดู 44 ครั้ง)

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19"

สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(วันที่ 1-17 ก.ย.64)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 155 ครั้ง)

    เมื่อวันที่  10 กันยายน 2564  เวลา 14.00  น. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิตฯ และคุณพรทิพย์ น้อยเขมา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ  เป็นตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)เพื่อมอบเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเพื่อส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ติดเชื้อ COVID -19  โดยมี  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์     เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

     มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564

รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564

(ดู 134 ครั้ง)

 

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผย “ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้กำหนดให้มีการขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้การบริการประชาชนของทุกหน่วยงานของรัฐมีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เป็นไปตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรี และมีมาตรฐานในการพัฒนา หรือยกระดับการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก นั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกได้พิจารณาผลการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเสร็จสิ้นแล้ว   จึงขอประกาศรายชื่อศูนย์ราชการสะดวก  ที่ผ่านการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว   ประจำปี พ.ศ.2564  จำนวน 888 ศูนย์   โดยมีรายละเอียดดังนี้   ศูนย์ราชการสะดวกที่ได้รับการรับรอง ระดับเป็นเลิศ หน่วยงานในส่วนภูมิภาค จำนวน 2 ศูนย์   คือ 1.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  2. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งหน่วยราชการที่ได้รับรางวัลระดับก้าวหน้าจำนวน 101 ศูนย์ และระดับพื้นฐานอีก 785 ศูนย์ ทั้งนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ลงชื่อ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก และจะมีพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2546 โดยระบบ Video Conference :Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ครับ”

   การประเมินดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศเปิดรับสมัครให้หน่วยงานราชการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) เป็นประจำทุกปี และในปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าร่วมโครงการ โดยหน่วยงานที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการตรวจสอบเบื้องต้นจากจังหวัดพิษณุโลก ด้วยการไปนำเสนอความพร้อมที่ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัครทั้งสิ้น 1,482 แห่ง ต่อมาคณะกรรมการตรวจสอบและคัดกรองเอกสาร ผ่านเข้ารอบ 930 แห่ง  และต้องได้รับการตรวจประเมินแบบออนไลน์จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2564 

   ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวว่า “การทำงานเพื่อประชาชนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่เหนือกว่านั้น คือ เมื่อประชาชนได้รับบริการที่ดี เราจะมีความสุขไปด้วย ยิ่งเป็นการให้บริการทางด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ด้วยแล้ว ยิ่งต้องประณีตและทำให้ดีที่สุด พวกเราชาวคณะแพทย์ตระหนักในเรื่องนี้ดี รางวัลที่ได้รับคือผลของการทำงานที่ทุ่มเทเสียสละตั้งแต่เริ่มต้น และเราจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับ"

 •   พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

  พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

  (ดู 225 ครั้ง)

 • เกษียณสำราญ มน. ‘64

  เกษียณสำราญ มน. ‘64

  (ดู 171 ครั้ง)

 • รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

  รับสมัคร แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

  (ดู 46 ครั้ง)

 • ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค

  ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(1-17 ก.ย.64)

  (ดู 44 ครั้ง)

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริจาคเงิน 15,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  (ดู 155 ครั้ง)

 • รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564

  รพ.ม.นเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มน. คว้ารางวัลศูนย์ราชการสะดวกระดับเป็นเลิศ ประจำปี 2564

  (ดู 134 ครั้ง)

แพทยศาสตรศึกษา

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

(ดู 114 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบผลการสอบได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

http://medednu.somee.com/NL3_MEQ_2563-3  หรือ  http://medednu2.somee.com/NL3_MEQ_2563-3

การยื่นคำร้องและการขออุทธรณ์ผลการสอบ

    ผู้เข้าสอบที่ต้องการยื่นคำร้องและอุทธรณ์ผลการสอบ สามารถยื่นคำร้องตามแบบฟอร์ม เพื่อขอตรวจสอบผลคะแนนหรือการขออุทธรณ์ผลการสอบได้ ภายใน 3 วันทำการหลังประกาศผลการสอบ โดยให้ยื่นคำร้องโดยตรงที่หน่วยวัดและประเมินผล งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

(ดู 572 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนที่ 1 : สอบวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

ขั้นตอนที่ 2 : สอบวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

นิสิตแพทย์สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 : http://medednu.somee.com/MCQ_I_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_I_2563-2-name

ขั้นตอนที่ 2 : http://medednu.somee.com/MCQ_II_2563-2-name  หรือ  http://medednu2.somee.com/MCQ_II_2563-2-name

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 522 ครั้ง)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 - 28 กรกฎาคม 2564

รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom : dnibept

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/4Sd2dJuxnDFkzbFk9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 • ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  ประกาศผลการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (National License Examination Part III (MEQ)) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3

  (ดู 114 ครั้ง)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 (Comprehensive Examination Part I & II) ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

  (ดู 572 ครั้ง)

 • การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

  การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ประจำปีการศึกษา 2564

  (ดู 522 ครั้ง)

งานวิจัย

กิจกรรมนิสิต

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

(ดู 10 ครั้ง)

          วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต เพื่อเป็นการสร้างเสริมพัฒนาให้นิสิตแพทย์ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 7 ประการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมกล่าวต้อนรับนิสิตแพทย์ใหม่

          จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตคณะแพทยศาสตร์, ข้อปฏิบัติในการเป็นนิสิตแพทย์, การใช้ Social Media และการตัดสินใจใช้สื่อ, การดูแลสุขภาพและการเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  หัวข้อเรื่อง การดูแลสุขภาพในระหว่างที่เป็นนิสิตแพทย์, การเข้ารับบริการเมื่อเจ็บป่วยที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม  หัวข้อเรื่อง การทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพแพทย์ โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์ และหัวข้อเรื่อง แนะนำการทำจิตอาสา, ช่องทางการเก็บชั่วโมงจิตอาสา โดย คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ และคุณวิษณุ พันชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชมรมจิตอาสาพระนเรศวร)

          ซึ่งที่ผ่านมานั้น ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา เวลา 08.30 น. และ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 12.45 น. เป็นกิจกรรม เรื่อง การตระหนักรู้สถานการณ์และการทำงานเป็นทีม Non-technical skills: situation awareness and teamwork โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอินทิพร โฆษิตานุฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสนับสนุนการศึกษา และทีมวิทยากร เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนิสิตและบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ “แพทย์เจ็ดดาว” (7-star doctor) CHILL- MD ได้แก่

Communicator เป็นผู้สื่อสารเชิงวิชาชีพ
Humanistic doctor เป็นแพทย์ที่มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์
Information technology integrator เป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Leader เป็นผู้นำ
Lifelong learner เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต
Medical care provider เป็นผู้ให้บริบาลทางการแพทย์
Decision maker เป็นผู้ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

(ดู 30 ครั้ง)

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่มณี บุญกล่ำ โดยมีอาจารย์พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ วัดพิกุลวราราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เครดิตภาพและข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

(ดู 211 ครั้ง)

          วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) โดยในเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  และเวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่คลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMED ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          โดยการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยาย อาทิ เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิตแพทย์ และแนะนำเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง ระบบสนับสนุนสำหรับนิสิตแพทย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และหอพักนิสิตแพทย์) โดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก,  เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) โดย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์และทรานสคริปกิจกรรม โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามถึงประเด็นต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาทางด้านรูปแบบการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนิสิตที่จะต้องมีการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

 • โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

  โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแพทย์ปี 1 “ก้าวแรกสู่แพทย์ 7 ดาว”

  (ดู 10 ครั้ง)

 • ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

  ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

  (ดู 30 ครั้ง)

 • โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

  โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

  (ดู 211 ครั้ง)

บริการประชาชน บุคลากร นิสิต

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

บทความทางการแพทย์

คลิก

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

บริการบุคลากรและนิสิตแพทย์

คลิก

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร