ข่าวสาร

ประจำปี 2567 (รวม 110 ข่าว)
 
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 20 “Innovation & Technology for Sustainable Society” (ดู 74 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2567

โครงการประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพระดับภาค ของสาธารณสุขเขต 2,3 (Regional Forum) เรื่อง Growth mindset for Better Healthcare System (ดู 212 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2567

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเฉพาะด้าน (Specific Professional Nurse Competency) สู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาล (ดู 307 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการ RA สัญจร (ดู 275 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 669 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฏาคม 2567

คณะแพทย์ มน.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร” (ดู 1,239 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567

รพ.มน.รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุข (ดู 1,523 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567

ร้านอาวน์ชา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 1,501 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน HA (ดู 1,878 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567

กิจกรรมค่ายเบาหวาน ประจำปี 2567 (ดู 1,968 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Diploma in Clinical Research Design, Methodology & Analysis และการบรรยายโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Prognostic prediction research (ดู 2,985 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (ดู 2,183 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 1,974 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

คณะแพทย์ มน.รับการตรวจคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 300 (ดู 2,065 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (ดู 1,777 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 มิถุนายน 2567

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7 (ดู 1,958 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567

คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month (ดู 1,729 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567

โครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ประจำปี 2567 Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024 (NU-CC 2024) หัวข้อ (ดู 2,589 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 (ดู 2,291 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2,434 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข (ดู 2,348 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

คุณกู้เกียรติ คุณศิริรัตน์ เรืองแสง และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 2,283 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

อ.ดร.นพ.จิระพงศ์ วงศ์ฟัก และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 2,384 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

Big Cleaning Day @ OPD NUH (ดู 1,086 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (ดู 1,198 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ปี พ.ศ. 2567 (ดู 2,569 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Complex survival analysis (ดู 4,014 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567

การประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ประจำปี 2567 “ MULTIDISCIPLINARY CARE IN COMMON PEDIATRIC PROBLEMS” (ดู 2,677 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567

คุณปริญ สวนทองสุข และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 2,661 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567

โครงการ KM : Nursing Quality Management (ดู 2,904 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานทางวิชาการ” (สายสนับสนุน) (ดู 3,283 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (ดู 2,906 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรพยาบาลใหม่ ฝ่ายการพยาบาล (ดู 3,594 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567

โรงแรมโยเดีย เฮอริเทจ โดยบริษัท ธูปณี เฮอริเทจ จำกัด มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 64,200 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 3,402 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ (ดู 3,483 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2567

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3,615 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 เมษายน 2567

รพ.มน.จัดโครงการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 2 (ดู 3,814 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดู 3,652 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567

ผศ.ดร.สุธนิตย์ พุทธพนม มอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 3,630 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Advanced power justification for clinical research (ดู 4,907 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567

สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2567 (ดู 4,702 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567

สุขสราญ สงกรานต์ มอนอ ประจำปี 2567 (ดู 4,450 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567

คณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. ลงพื้นที่มอบโปสเตอร์ให้ความรู้และมอบของเพื่อเป็นกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ที่มีความร้อนสูง (ดู 4,464 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ประจำปี 2567 (ดู 4,549 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

โครงการอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 (ดู 4,325 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567

คณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดู 4,244 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567

สภาอตุสาหกรรม จ.พิษณุโลก และ สโมสรโรตารีวังจันทน์ มอบเงินบริจาค 30,000 บาท จากโครงการคอนเสิร์ตการกุศล "แบ่งปันรักนี้เพื่อลมหายใจให้น้อง" (ดู 1,236 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2567

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.มน. (ดู 1,205 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 เมษายน 2567

MOU ความร่วมมือในการผลิตแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ดู 4,380 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3,998 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว” (ดู 4,434 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญ "ครอบคลุมทุกสิทธิ์ พิชิตโรคไต ใส่ใจการใช้ยา" (ดู 4,139 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567

โครงการจัดทำแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะ (ดู 4,229 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร MOU กับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ (AACI) เป็นแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิก (ดู 4,267 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการเครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ (ดู 4,411 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567

โครงการอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) (ดู 4,574 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567

ร้าน X-CITE T-SHIRT มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 4,376 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก “โปรแกรมการจัดการความปลอดภัย ด้านการยศาสตร์” (ดู 1,193 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Analysis of correlated data (ดู 5,776 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567

คณะแพทย์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ WFME (ดู 4,224 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567

Lower north URO MIS ครั้งที่ 6 (ดู 4,181 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567

โรงพยาบาล ม.นเรศวร รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA (ดู 1,138 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2567

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแหล่งฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร (ดู 4,204 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567

ครอบครัวสิทธิวิรัชธรรม มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 4,076 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567

รพ.มน. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Department of Human Nursing, The University of Shiga Prefecture, Japan (ดู 4,165 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จัดกิจกรรมวิชาการ “World hearing day 2024” (ดู 4,357 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

คุณสุภัทร์กัญญา ห่อนันท์สุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 4,074 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้น้องจำนวน 265 ขุด (ดู 1,374 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีเปิดคลินิกภาวะหัวใจล้มเหลว "Heart Failure Clinic" รพ.มน. (ดู 1,732 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มน.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่นิสิต ม.นเรศวร จำนวน 2,500 โดส (ดู 2,016 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

คุณนภพร กลั่นกลาย มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 4,670 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

คุณเกษร จิตรเจริญ มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ รพ. มน. เพื่อศูนย์มะเร็ง (ดู 4,368 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 4,411 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

งานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 4,200 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 3,630 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

บัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 รับมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ดู 4,015 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย (Workshop) หัวข้อ Advanced survival analysis (ดู 4,681 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการอรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟูวิชาการ “การดูแลบาดแผล (Wound Management) ครั้งที่ 3” (ดู 3,792 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ (ดู 3,398 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทย์ มน. สัมภาษณ์ NBT North ช่วง “รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ประเด็น "Stroke ภัยเงียบที่ต้องระวัง รักษาทันรอดอัมพาต" พร้อมเชิญชวนบริจาคเงิน และอุดหนุนของที่ระลึกเพื่อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล ให้กับ รพ.มน. (ดู 3,469 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเทียบเคียงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการ โรงพยาบาล 6 สถานพยาบาล (ดู 3,339 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ร้านหลงคาเฟ่ มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ. มน. (ดู 3,038 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะแพทย์ มน. จัดโครงการ “โรคกล่องเสียง (Larynx) สัญจร ครั้งที่ 1” (ดู 3,179 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรม “สร้างความรอบรู้ สู้ภัยโรค NCDs” (ดู 3,114 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มน. จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ ประจำปี 2567” ภายใต้คำขวัญ "กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย ก้าวเดินมั่นใจ ไม่ปวด ไม่ล้ม" (ดู 3,720 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.มน.ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย ระดับดีมาก (ดู 3,520 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS 1) (ดู 3,458 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

โครงการประชุมวิชาการพัฒนาความรู้ทางด้านศัลยศาสตร์ประจำปี 2567 หัวข้อ “Master Surgeon : Preventing and Managing Common Complications” (ดู 3,099 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1/2567 (ดู 3,198 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มน.รับการตรวจประเมินมาตรฐานอาหาร (Clean Food Good Taste) ตามมาตรฐานอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ดู 3,184 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

คุณสุพรรณ โชติรัตน์ มอบเงินบริจาค ให้กับรพ.มน. เพื่อสถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จำนวน 20,000 บาท (ดู 2,861 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

ผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2,621 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย Diagnostic prediction research (ดู 2,934 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 24 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ "ยอดเยี่ยม" ราชวิทยาลัย อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 2,441 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2567

วิ่ง เดิน ให้ ... เพื่อสังคมที่มีสุขภาพที่ดี งานวิ่งแสดงสัญลักษณ์ปิดงานมหกรรมสุภาพเพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี (ดู 2,324 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

ความประทับใจวันสุดท้ายของงาน MED NU HEALTH Expo ในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้ง (ดู 1,911 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

MED NU HEALTH Expo วันที่ 2 เพิ่มความสนุก ความรู้ และศิลปะเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (ดู 1,998 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

พิธีเปิด MED NU Health Expo 2024 “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society (ดู 2,031 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด ครบรอบ 100 ปี มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท ให้ รพ. มน. (ดู 1,885 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องใน โอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,674 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567

ประชุมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 2,408 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

คณบดีคณะแพทย์เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “MED NU HEALTH EXPO 2024” (ดู 2,191 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

ครอบครัววิโรจวานิช มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 2,047 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 9 มกราคม 2567

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งมอบธงเจ้าภาพ กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 34 ให้กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดู 2,516 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

พิธีเปิดโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 (The 33rd Syringe Games) (ดู 2,327 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567

รายการห้องนั่งเล่า NBT พิษณุโลก สัมภาษณ์ ประเด็น สังคมสุขภาพดี healthy society (ดู 2,037 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567

คุณจินตนา-คุณชัยยันต์ บูรณะชนอาภา และบุตรหลาน มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (ดู 1,682 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

คุณชลอ – คุณบุญตา เมฆอรุณกมล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10,000 บาท (ดู 1,700 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลก นิสิต บุคลากรทางการแพทย์ ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักกีฬาจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน ในงานกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 33 “33rd Syringe Games” ระหว่างวันที่ 5 - 7 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 2,020 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 3 มกราคม 2567

เตรียมพบกับ MED NU Health Expo 2024 “มหกรรมสุขภาพ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี” Health Festival : Creating a Healthier Society (ดู 1,735 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 มกราคม 2567

ประจำปี 2566 (รวม 185 ข่าว)
 
ประจำปี 2565 (รวม 182 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 164 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 283 ข่าว)