ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2566 (รวม 76 ข่าว)
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรชัย เดชอาคม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา (ดู 51 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิดา จันทร์ทิม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ดู 52 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา (ดู 50 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา เผือกสามัญ อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 12 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 27 กันยายน 2566

Simplified Internal Medicine "อายุรศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด" (ดู 73 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2566

ประชุมวิชาการ เรื่องกระดูกพรุน รู้เท่าทันป้องกันได้ (ดู 75 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 25 กันยายน 2566

ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการพิจารณา “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี” (ดู 264 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (ดู 284 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันมหิดล 2566 เรื่อง Good Health and Well-being (ดู 341 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ดู 937 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รับสมัครแพทย์ ประจำปี 2567 (ดู 201 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ขยายเวลา เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2567 (ดู 173 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 73 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.พัชรดา อมาตยกุล อาจารย์แพทย์ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ดู 185 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ นายแพทย์ศรัณย์ มะลิซ้อน หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย (Poster Presentation) ระดับดีเยี่ยม (ดู 168 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติมา เงินมาก อาจารย์แพทย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย (Poster Presentation) ระดับดีมาก (ดู 188 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566

รพ.มน.เข้ารับ 3 รางวัล ในโครงการ WSO ANGELs AWARDS 2022 (ดู 472 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ชอบละคร (ดู 166 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุขุมาล นิยมธรรม (ดู 160 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนางจิตา ปิติมหาชานากะ (ดู 143 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ (ดู 53 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ (ดู 52 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพชราพร พงศะบุตร (ดู 66 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลำดับที่ 3 (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548-2557) (ดู 38 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2566

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์แพทย์ (ดู 97 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 27 กรกฏาคม 2566

ประกาศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 150 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 26 กรกฏาคม 2566

NUTRITION DAY : YOU AND YOUR PATIENT: BETTER VERSION THAN YOU EXPECT. (ดู 104 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (ดู 128 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 21 กรกฏาคม 2566

โครงการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ (ดู 286 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2566

กด Like พญ.ชยกมล นิยะสม แพทย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ดู 280 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2566

กด Like พลทหาร ธนวัฒน์ จุนสละ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ดู 257 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน Fracture Liaison Service (FLS) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานและคุณภาพ จาก รองอธิบดีกรมการแพทย์ (ดู 247 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตรฯ สาขาออร์โรปีดิกส์ ปีการศึกษา 2567 (ดู 299 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยนิติพยาธิวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ได้รับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย (ดู 200 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ (ดู 127 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธเนศ จิรอดิศัย อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา (ดู 141 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

กด Like ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 90 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (ดู 80 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566

กด Like นพ.เสฎฐวุฒิ พันโยศรี นพ.สุปกาณฑ์ คงสวัสดิ์ นพ.วีระเทพ งามนุสนธิ์กิจ ผศ.นพ.เกริกฤทธิ์ กิจพงศ์พันธ์ พญ.กัญญาพัชร หมื่นโฮ้ง พญ.ปนัดดา กนกนภากุล ทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ดู 316 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะแพทยศาสตร์ (ดู 259 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566

กด Like อ.นพ.คณินท์ เหลืองสว่าง อาจารย์แพทย์ภาควิชาจักษุวิทยา ทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกจักษุทุกท่าน (ดู 166 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566

กด Like อ.พญ.มยุรี มนต์ไตรเวศย์ อาจารย์แพทย์ภาควิชาจักษุวิทยา พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกจักษุทุกท่าน (ดู 158 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2566

ภาควิชาอายุรศาสตร์ รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2567 ปฏิบัติงาน ณ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 1,115 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

โครงการฟื้นฟูความรู้ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี 2566 (ดู 153 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

ขอเชิญบุคลากรที่เกิดเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน มาร่วมสนุก และรับประทานอาหารร่วมกัน PROUD to be born on the rainy day (ดู 134 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 19 (ดู 212 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมทำบุญภาควิชานิติเวชศาสตร์และห้องศพ ประจำปี 2566 (ดู 80 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับแพทย์หญิงวริษฐา ชินสิริกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศขวัญใจมหาชน ในการนำเสนอผลงานประเภท EYE PHOTO PRESENTATION ในงานประชุมวิชาการ Thammasat Recent advances in OPHIthalmologY Conference : TROPHY ครั้งที่ 1 (ดู 96 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566

ขอเชิญอาจารย์แพทย์เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2565 (ดู 257 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไต (ดู 225 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566

โครงการประชุมวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 382 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จิโรจน์ จิรานุกูล (ดู 524 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566

กด Like อ.นพ.ฉัตรวุฒิ พัทธวีรกุล ภาควิชารังสีวิทยา และบุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน (ดู 408 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566

กด like อาจารย์แพทย์ และ บุคลากรหน่วยรังสีรักษาทุกท่าน (ดู 237 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2566

กด like อ.นพ.พิเชษฐ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ ผศ.พญ.ศรินยา สัทธานนท์ ทีมพยาบาลหอผู้ป่วย 4A 4B ทีมวิสัญญี ทีมผ่าตัด ทีมICU และ ทีมกายภาพบำบัด (ดู 635 ครั้ง)
วัน เสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ พว.นฤมล ศิริรัตนพงศ์ธร ตำแหน่ง พยาบาล ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น พยาบาล ระดับ ชำนาญการ (ดู 507 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ พว.คนึงนิตย์ อ่อนปาน ตำแหน่ง พยาบาล ในโอกาสดำรงตำแหน่งเป็น พยาบาล ระดับ ชำนาญการ (ดู 484 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (ดู 424 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตามปกติ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป (ดู 372 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้ใช้บริการ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ดู 517 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566

รพ.มน.รับสมัครเภสัชกรหลายอัตรา (ดู 541 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566

นพ.สุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ บัณฑิตแพทย์รุ่นที่22 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลแพร่ (ดู 3,080 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566

แคมเปญ PROUD OF YOU (ดู 354 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

โครงการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ดู 487 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง " การนำเสนอผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 " (ดู 417 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566

กด LIKE รศ.นพ.พีระพล วอง และทีมแพทย์ ทีมเจ้าหน้าที่ ทีมพยาบาล หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม ชั้น 5 ทุกท่าน (ดู 472 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566

กด like นางสาวอาทิตยา มากสาคร งานทรัพยากรบุคคล (ดู 83 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566

โครงการ KM: Quality Nurse’s Note to Quality Nursing Care (ดู 818 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

กด like รศ.นพ.อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม อ.นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล (ดู 787 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดรับลงทะเบียนแล้ว วันนี้!! "Ambulatory Pediatrics in Practice" งานประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปี 2566 (ดู 351 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

Proud to be born in Love Potluck Party (ดู 292 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสรับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดู 345 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมวิชาการภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 2566 Ambulatory Pediatrics in Practice (ดู 377 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับทีมสหสาขาวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักในผู้สูงอายุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร Naresuan University Fracture Liaison Service (NU FLS) (ดู 258 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 31 มกราคม 2566

โครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 (ดู 2,613 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 4 มกราคม 2566

เชิญชวนบุคลากรทุกท่านทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน ของหน่วยงานของตนเอง MED NU BIG CLEANING DAY (ดู 2,695 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 3 มกราคม 2566

ประจำปี 2565 (รวม 21 ข่าว)
 
ประจำปี 2564 (รวม 36 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 29 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 38 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 41 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 80 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 66 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 73 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 17 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร