พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2565

(ดู 4,206 ครั้ง)

          วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะผู้มอบทุน จากมูลนิธิมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา นำโดย ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย ประธานมูลนิธิฯ คุณสุนีย์ ชัยเจนกิจ และ พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช กรรมการมูลนิธิฯ รวมถึงผู้มอบทุน ณ ห้องประชุม CC2-416 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับมอบทุนการศึกษาจำนวน 8 ทุน ทุนละ 60,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 480,000 บาท ซึ่งทุนดังกล่าว จะเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยมีรายชื่อผู้มอบทุนและนิสิตผู้รับมอบทุน ดังนี้

 1. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
  (ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณรัชนก โกหลำ)
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์เบญจมาศ เยาว์ธานี  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
 1. คุณวนิกานต์ บุ้งทอง
  (ผู้มอบทุนการศึกษาแทน ดร.เกยูร โชคล้ำเลิศ)
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์วีรวัฒน์ เกษสาคร  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
 1. คุณศิริพร ลีปรีชานนท์
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์สรวิศ ศรีธเนศสกุล  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4
 1. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
  (ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณกิตติรัตน์ เมฆมณี)
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ฤทธิชัย สามะหาดไทย  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5ST
 1. พ.ต.ท.หญิง ดร.กุสุมา วสุวานิช มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์กฤชมล สมรักษ์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4ST
 1. ภก.วรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ และคณะจากโรงพยาบาลพิษณุเวช
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์นิสิตแพทย์ธีรญา จันทะโก  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3
 1. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
  (ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณบุญเรือง ศรีสอ้าน)
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1
 1. ดร.สุรชัย สุทธิวรชัย และคณะจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา
  (ผู้มอบทุนการศึกษาแทน คุณนพพร บวรรัตนารักษ์)
  มอบทุนการศึกษาให้แก่  นิสิตแพทย์พงศภัค เลิศศักดิ์พณิชย์  นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1

          โดยนิสิตแพทย์ผู้รับทุนได้พูดคุยและแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้มอบทุน และตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจเรียน เป็นคนดี และเป็นแพทย์ที่ดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปในอนาคต ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตเมตตา มา ณ โอกาสนี้ และหากท่านใดประสงค์จะมอบทุนให้แก่นิสิตแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 15 พ.ย. 2565 เวลา 15.10 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร