คุณเมธีและคุณศิริพรรณ พิทักษ์สุรีพงศ์ บริจาคเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง และ เลนส์ผ่าตัดตา ให้กับ คณะแพทยศาสตร์ มน.

(ดู 67 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 คุณเมธีและคุณศิริพรรณ  พิทักษ์สุรีพงศ์  บริจาค เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า950,000  บาท  (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับภาควิชาอายุรศาสตร์ และ เลนส์ผ่าตัดตา มูลค่า 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ให้กับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรสสุคนธ์  คชรัตน์  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์  หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย  เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพะรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  ทางคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 24 ม.ค. 2566 เวลา 13.45 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร