โครงการอบรม Big Lecture สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์

(ดู 656 ครั้ง)

        เมื่อวันที่ 23  มกราคม  2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม Big Lecture สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2566 มีกลุ่มเป้าหมาย คือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ประกอบด้วย บุคลากรสายคลินิกและสายสนับสนุนคลินิก จำนวน 4 รุ่น และ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 รุ่น  รวมทั้งสิ้น 6 รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รู้และเข้าใจถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม รวมถึงทิศทางขององค์กร และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ให้มีความเข้าใจถึงระบบงานสำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ได้แก่ 9 Essential Standard ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ระบบยา ระบบเวชระเบียน ระบบเครื่องมือแพทย์ ระบบงานรังสีวิทยา และระบบงานพยาธิวิทยาคลินิก  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำงาน ระบบการให้บริการที่ดี สามารถให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 25 ม.ค. 2566 เวลา 10.23 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร