โครงการ IC Day

(ดู 102 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ IC Day โดยมี นพ.สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม  2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ ให้มีความรู้ที่ทันสมัยเรื่องมาตรฐานการป้องกันการติตเชื้อ กระตุ้นและส่งเสริมแนวปฏิบัติ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและลดการติดเชื้อ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 13 มี.ค. 2566 เวลา 11.38 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร