โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย(เสมือนจริง)

(ดู 355 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย  โดยมี ผศ.นพ.พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  

     การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เรื่อง “อบรมป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอัคคีภัย” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านสาธารณภัยแก่บุคลากร ซึ่งบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกซ้อมอยู่เสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี คณะแพทยศาสตร์จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการจัดอบรม การป้องกันสาธารณภัยและซ้อมแผนเคลื่อนย้าย เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด

       และเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้จัดให้มีการสร้างสถานการณ์จำลอง เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ หอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก (ENT) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียติ 7รอบ พระชนมพรรษา 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการซ้อมแผนอัคคีภัยครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะแพทยศาสตร์ ตระหนักในความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดให้มี การอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี และนำจุดบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านอัคคีภัย บุคลากรจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติการป้องกันระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตื่นตระหนกและลดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

 

              ภาพโดย : งานประชาสัมพันธ์    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                              งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

                              งานบริหารจัดการทรัพย์สิน  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 14 มี.ค. 2566 เวลา 13.24 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร