รพ.มน. ซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์ Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ รับ-ส่งต่อผู้ป่วยมา รพ. ได้ตามเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

(ดู 950 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับ-ส่งต่อผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด  โดยมี นางเนตรญ่า วิโรจวานิช  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย แกนนำตำบลละ 10 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้แทน อสม. ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัยขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  กิจกรรมที่สำคัญคือ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณอันตราย (Early Warning Sign) ของโรคหลอดเลือดสมองให้กับผู้ป่วยที่มีคะแนนความเสี่ยง CVD Risk โดยการแจก โปสเตอร์ข้อความ"พูดลำบาก ปากตก ยกไม่ขึ้น" พร้อมแนวทางการขอความ ช่วยเหลือจากระบบ 1669  และการซ้อมเสมือนจริงสถานการณ์   Stroke Fast Track ในชุมชน เพื่อเป็นการ ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมทั้งนำมาปรับปรุงพัฒนา ให้สามารถช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลได้ตาม เวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 15 มี.ค. 2566 เวลา 17.44 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร