โครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics

(ดู 1,193 ครั้ง)

      เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น .นายแพทย์ธานินทร์ ฉัตราภิบาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย  เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย กิจกรรมที่ 2 Basic clinical measures & statistics ณ ห้องประชุม Telemedicine 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

      การจัดโครงการในครั้งนี้จัด ขึ้นโดยหน่วยระบาดวิทยาคลินิกและสถิติศาสตร์คลินิก งานวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. ชยันตร์ธร  ปทุมานนท์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ นพ.ศุภชัย  ลวณะสกล  ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ทั้ง 2 รูปแบบ คือรูปแบบ onsite และรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 53 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ เรียนรู้ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางคลินิก ให้มีกระบวนการและขั้นตอนตามมาตรฐานสากล และนำไปใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เพื่อพัฒนางานวิจัยของอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถสร้างงานวิจัยได้ด้วยตนเองและสามารถใช้งานได้ทั้งในด้านเวชปฏิบัติ

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 18 มี.ค. 2566 เวลา 14.59 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร