หน่วยอาชีวอนามัย และคณะกรรมการ (คปอ.) คณะแพทย์ รพ.มน. จัดกิจกรรมเนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ โดยมอบนโนยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้บุคลากรเพื่อสร้างตระหนักความปลอดภัยในการทำงาน

(ดู 1,148 ครั้ง)

    วันนี้ (10 เม.ย.66) คณะกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และผู้บริหาร นำโดย ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย และประธานกรรมการ (คปอ.) พร้อมผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ปี 2566 พร้อมกันนี้ได้รับฟังประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางสื่อสารในการเข้าถึงบริการรับคำปรึกษา และแจ้งข้อมูลที่เป็นปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานของบุคลากรเพื่อนำสู่การพัฒนาและแก้ไขต่อไป

    กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหน่วยอาชีวอนามัย และคณะกรรม (คปอ.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มีความตระหนัก มุ่งสร้างระบบความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงการประเมินและจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจก่อให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 10 พ.ค. 2566 เวลา 14.55 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร