ประกาศ การตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566

(ดู 5,591 ครั้ง)

กำหนดการตรวจสุขภาพและสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ดำเนินการดังนี้
1. ให้ดำเนินการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ณ โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนตั้งแต่บัดนี้ และให้นำผลการตรวจฯ มาส่งในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 ดังรายละเอียดแนบท้าย
3. ให้ผู้สมัครนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
   3.1. ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ (กสพท 01) ที่สั่งพิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล) และลงลายมือชื่อ-สกุลผู้สมัครครบถ้วน
   3.2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประซาชน ลงลายมือชื่อ-สกุล รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
   3.3. เอกสารต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และสำเนาเอกสารที่อัปโหลด ตามข้อ 1.1.3 ของประกาศ กสพท ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565
   3.4. หลักฐานการได้รับอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษา ก่อนวันที่ 10 กันยายน 2565 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ฉบับที่ 1 ข้อ 1.6 ควบคู่กับสำเนาเอกสารตามข้อ 1.1.3.3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 18 พ.ค. 2566 เวลา 14.14 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร