การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

(ดู 1,077 ครั้ง)

การรับสมัครสอบวัดความก้าวหน้า (Progress Test) ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566) เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้และส่งเสริม formative assessment ตามหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 29 พฤษภาคม 2566

รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom : dnibept

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/7o1eJTRiZwSUxmG97

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 พ.ค. 2566 เวลา 09.20 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร