โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มน.

(ดู 577 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ณ ห้องประชุม CC2-801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2

     การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการบริหารจัดการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (KPI) การปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และโครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะให้มีความรู้ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานในแต่ละภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสอนหัตถการ การสอนวิชาการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์แพทยสภา เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 พ.ค. 2566 เวลา 13.33 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร