ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

(ดู 534 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประชุมนิเทศงานและตรวจเยี่ยมเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นิเทศระบบงานสาธารณสุข โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ดังนี้  ทีมที่ 1 นิเทศตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มงาน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์  ทีมที่ 2 ทีมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นิเทศผลการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำคู้  ทีมที่ 3 ทีมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นิเทศผลการปฏิบัติงาน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโพธิ์ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด รวมทั้งทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการรับการสนับสนุนของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการนี้ ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาอุปสรรคและ แนวทางแก้ไข ณ ห้องประชุม CC2 - 416 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 25 พ.ค. 2566 เวลา 16.34 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร