คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” และ รางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี”

(ดู 1,143 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย และประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)  พร้อมทีมคณะกรรมการ(คปอ.)  เข้ารับรางวัล “หน่วยงานต้นแบบที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย”  และ ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี”  ได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 รายองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  จากคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบรางวัลโดย รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศ.ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  ในกิจกรรม วันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน"   การจัดการกิจกรรมในครั้งนี้  ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม Safety Show Basic Life Support CPR และการใช้เครื่อง AED โดย นายแพทย์จิระพงศ์ รุจิราพรพงศ์ และทีมงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   และการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ  โดย ผศ.ดร.นพ.อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ  คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2566  ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17.03 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร