ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการพิจารณา “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี”

(ดู 265 ครั้ง)

ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผ่านการพิจารณา “ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี”  

ได้รับตราสัญลักษณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1

รายองค์ประกอบ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

จากคณะกรรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในกิจกรรมวันความปลอดภัยมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566

"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน"   

วันที่ 29 สิงหาคม 2566  

ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16.43 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร