การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2

(ดู 268 ครั้ง)

ประชาสัมพันธ์ การปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
- อาจารย์ที่ปรึกษา ปลดล็อกลงทะเบียนนิสิต
- นิสิตแพทย์ พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับการปลดล็อกลงทะเบียน

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการอนุมัติการลงทะเบียนให้แก่นิสิต (ปลดล็อก) ในระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา https://advisors.nu.ac.th ภาคเรียนที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2566 - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ แล้วยืนยันข้อมูลการเข้าพบใน ระบบพัฒนานิสิตและกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร www.med.nu.ac.th/systems/student_affairs

ข้อปฎิบัติของนิสิตในการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1. นิสิตที่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรงแล้ว สามารถติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลย
2. นิสิตที่ยังไม่เคยพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือยังไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง กรุณาติดต่อสื่อสารผ่าน
2.1 เจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต (ผู้ประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาควิชา) หรือ
2.2 เลขานุการภาควิชา ภายในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. (เมื่อโทรศัพท์ไปติดต่อ ให้พูดจาสุภาพ แนะนำตัว และชี้แจงว่าเป็นนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์ท่านใด ต้องการนัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างไร พร้อมให้เบอร์โทรศัพท์ของนิสิตในการติดต่อกลับ)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 6 ต.ค. 2566 เวลา 13.51 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร