กิจกรรม “สร้างความรอบรู้ สู้ภัยโรค NCDs”

(ดู 416 ครั้ง)

       เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์  2567  นางเนตรญา  วิโรจวานิช   รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิด กิจกรรม “สร้างความรอบรู้ สู้ภัยโรค NCDs” โดยมี นางสาวกนกพร  วิลาชัย หัวหน้างานสนับสนุนการพยาบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม CC2 - 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยอาชีวอนามัยฯ งานสนับสนุนการพยาบาล ร่วมกับงานบริการปฐมภูมิฯ ฝ่ายการพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาอายุรศาสตร์ งานโภชนาการ  งานกายภาพบำบัด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงและนำผล Lab ปี 2566 บันทึกลงในกราฟพยากรณ์ ดวงสุขภาพ  การบรรยายศาสตร์ทางการแพทย์แนวใหม่สำหรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างยั่งยืน “เวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine)” กิจกรรมให้คำแนะนำในการรับประทานอาหาร และฐานกิจกรรมทางกายและออกกำลังกายที่เหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากรในดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนป้องกันและลดความเสี่ยงของภาวะเมตาบอลิค ซินโดรม ที่อาจส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ให้กับบุคลากร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนแพทย์ระดับโลก เพื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพที่ดี

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 12 ก.พ. 2567 เวลา 15.34 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร