โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว”

(ดู 1,240 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 “เปิดประตูสู่การเป็นแพทย์ 7 ดาว”  โดย ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  กล่าวรายงาน  ณ ห้อง CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ได้ตระหนักถึงการเป็นแพทย์ที่ดี  เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพแพทย์ และเป็นการตรียมพร้อมเข้าสู่วิชาชีพแพทย์  สามารถเรียนรู้เองได้ในอนาคต มีเจตคติที่ดีในการเป็นแพทย์ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

 

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

ภาพโดย: งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 28 มี.ค. 2567 เวลา 17.47 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร