โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application

(ดู 1,158 ครั้ง)

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 ที่ทางงานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเพื่อให้ได้มีโอกาสพบปะกับผู้ปกครองนิสิตแพทย์ รวมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติชั้นคลินิก และในขณะเดียวกันที่ผู้ปกครองนิสิตแพทย์ก็จะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Meeting Application ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMEDICINE 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          กิจกรรมภายในการประชุมยังมีการบรรยาย เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิต ทุนการศึกษาสำหรับนิสิต และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,  การบรรยาย เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) และการปรับตัวในการเรียนในการเรียนชั้นคลินิก โดย แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมของคณะร่วมกัน

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ส. 4 พ.ค. 2567 เวลา 16.34 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร