โครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ

(ดู 938 ครั้ง)

  เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567  ภก.ดร.ทรงศักดิ์ ทองสนิท ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมี คุณศิริบังอร  ต่อวิเศษ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้อง Tele - Education 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

การจัดโครงการในครั้งนี้   ได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ  ปภังกรภูรินท์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting ในหัวข้อ การประเมินค่างาน เส้นทางความก้าวหน้า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเทคนิคการพัฒนางาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น  ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วย คู่มือปฏิบัติงานเพื่อการจัดการความรู้ขององค์กร   มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ และการทำผลงานต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความก้าวหน้า ในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงเป็นการพัฒนากิจการงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรต่อไป

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 9 พ.ค. 2567 เวลา 14.38 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร