โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานทางวิชาการ” (สายสนับสนุน)

(ดู 1,126 ครั้ง)

         เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานทางวิชาการ” (สายสนับสนุน)  โดยมีคุณศิริบังอร  ต่อวิเศษ หัวหน้างานงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการ   ณ ห้อง CC2 - 416 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

        การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ  ปภังกรภูรินท์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 – 26 สิงหาคม 2567  ในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน อันเป็นเครื่องมือในการปรังปรุงพัฒนางาน และสามารถใช้ประกอบการยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 9 พ.ค. 2567 เวลา 14.57 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร