โครงการ KM : Nursing Quality Management

(ดู 852 ครั้ง)

   เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.30 น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานเปิด  โครงการ KM : Nursing Quality Management โดยมี ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม CC2 801 - 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

   การจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567  กลุ่มเป้าหมายคือ โรงพยาบาลในเขตสาธารณสุขเขต 2 และ 3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 315 คน จาก 48 โรงพยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงและพัฒนายกระดับคุณภาพการพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 14 พ.ค. 2567 เวลา 18.09 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร