พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนแรศวรและกระทรวงสาธารณสุข

(ดู 1,022 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การผลิตแพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยบูรพา , มหาวิทยาลัยพะเยา , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันพระบรมราช

      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบหมายให้ ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการผลิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อให้การผลิตแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้แพทย์ที่มีคุณภาพเพียงพอตอบสอนองต่อความต้องการของระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มสัดส่วนของการผลิตแพทย์การกระจายแพทย์และการคงอยู่ของแพทย์ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน ณ ห้องสัมพุทธเมตตาประชารักษ์ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

 

>>>คลิกอ่านข่าวจาก: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข:สธ. - 16 มหาวิทยาลัย ร่วมมือผลิตแพทย์เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศ  ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนและกระจายตัวไม่เหมาะสม<<<

      >>>> สธ.ร่วม 16 โรงเรียนแพทย์ ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(คลิป)<<<<

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 27 พ.ค. 2567 เวลา 15.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร