โครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 1,059 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.45 น. ผศ.พญ.ผศ.พญ.พิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ผศ.พญ.อินทิพร  โฆษิตานุฤทธิ์  หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมทองจันทร์ ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

   การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.อธิพงศ์ พัฒนเศรษฐพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาบรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของอาจารย์แพทย์และบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับการเปิดฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปีฝึกอบรม 2568 ให้การดำเนินการฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์ของสถาบัน และราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 27 พ.ค. 2567 เวลา 16.40 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร