โครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ประจำปี 2567 Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024 (NU-CC 2024) หัวข้อ

(ดู 921 ครั้ง)

   เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 2567  เวลา 08.30น. ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการศูนย์โรคหัวใจ ประจำปี 2567  Naresuan University - Cardiac Center Conference 2024 (NU-CC 2024) หัวข้อ "Heart Failure 2024: The Continuity of Care"  โดยมี รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์  รักษาการหัวหน้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุม CC2-802 (ห้องสโลป) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2

 

   การจัดโครงการในปีนี้ศูนย์โรคหัวใจกำหนดจัดประชุมในหัวข้อ "Heart Failure 2024: The Continuity of Care" แบ่งหัวข้อการบรรยาย รวม 21 หัวข้อ และ มีการบรรยายครอบคลุมความรู้เรื่องภาวะหัวใจล้มเหลว ภายใต้การจัดงาน 2 วัน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2567ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญของศูนย์โรคหัวใจ และอาจารย์แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสถาบันร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และสหสาขาวิชาชีพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่อย่างครบวงจรของการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว ทั้งในแง่ของการป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ครอบคลุมมิติการดูแลผู้ป่วยแบบเป็นองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาวิธีการดูแลรักษา และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 31 พ.ค. 2567 เวลา 19.33 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร