คณะแพทย์ มน. เปิดจุด Check in ใหม่ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ต้อนรับ Pride month

(ดู 410 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567   ผศ.พญ.พิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เปิดจุด Check in  ต้อนรับ Pride month   ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สะท้อนความเป็นตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ สามารถแสดงออกถึงความเป็นตนเอง และได้รับการยอมรับเพื่อให้บุคลากร และนิสิตมีชีวิตอยู่ในสถาบันแห่งนี้ อย่างมีความสุข  โดยสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร  PROUD   ตัวอักษร D Diversity  คือการสนับสนุนให้เคารพในความหลากหลายของบุคลากร นิสิตที่เราภาคภูมิใจ  ซึ่งที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้มากที่สุดในทุกมิติ 

   ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนความเท่าเทียม ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ การอนุญาตให้นิสิตแพทย์ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร   เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ การแต่งกายชุดนิสิตตามเพศสภาพคือการแสดงออกถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เราควรเคารพ และเห็นคุณค่าของความหลากหลายที่สวยงาม

 

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์

ภาพโดย: งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์   ,งานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 12 มิ.ย. 2567 เวลา 09.06 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร