ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มน.จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7

(ดู 509 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาหลักสูตรภาควิชากุมารเวชศาสตร์และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีที่ 7  นำโดย รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.พญ.กาญจ์รวี สังข์เปรม หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และผศ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ประธานหลักหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พร้อมอาจารย์แพทย์, แพทย์ใช้ทุน, บุคลากร ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารสิรินธร รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

   ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย  ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ผศ.นพ.จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์แพทย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย และจัดกิจกรรมกลุ่ม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในภาควิชา มีความรู้ในมิติอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 10 มิ.ย. 2567 เวลา 16.18 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร