งานวิจัย

ประจำปี 2564 (รวม 6 ข่าว)
 
รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู 42 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566 (ดู 35 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564

การบรรยายในหัวข้อ "Targeting Journals to Publish Manuscripts : การเตรียมบทความ และเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS" อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (ดู 43 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เชิญชวนนักวิจัย พบหน่วยทุน บพข. กลุ่มแผนงานดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom) (ดู 40 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564

ช่องทางการติดต่อบุคลากรงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ กรณี WFH (ดู 42 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 “Resilience for Never Normal Era” (ดู 35 ครั้ง)
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564

ประจำปี 2563 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 16 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 19 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 49 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 15 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร