โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM)

(ดู 212 ครั้ง)

          วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) โดยในเวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  และเวลา 11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้ปกครองของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ศึกษาและปฏิบัติหน้าที่คลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องปฏิบัติการ TELEMED ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          โดยการประชุมผู้ปกครองนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ONLINE (ZOOM) ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการบรรยาย อาทิ เรื่อง กฎระเบียบข้อบังคับของนิสิตแพทย์ และแนะนำเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง ระบบสนับสนุนสำหรับนิสิตแพทย์ (อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และหอพักนิสิตแพทย์) โดย อาจารย์แพทย์หญิงญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต,  เรื่อง แนวทางการเรียนการสอนสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รวิสุต เดียวอิศเรศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้นคลินิก,  เรื่อง ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนิสิตแพทย์ (ศูนย์ MSC) โดย อาจารย์แพทย์หญิงตติมา กล่อมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และ เรื่อง กิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิตแพทย์และทรานสคริปกิจกรรม โดย อาจารย์แพทย์หญิงฟ้าสินี อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายและวิเทศสัมพันธ์  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามถึงประเด็นต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาทางด้านรูปแบบการเรียนการสอน การทำกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนิสิตที่จะต้องมีการปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อา. 18 ก.ค. 2564 เวลา 16.53 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร