คณะแพทย์ มน. รับการตรวจประเมิน EdPEx 300

(ดู 83 ครั้ง)

    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ: EdPEx300 รุ่นที่ 5  ในการตรวจเยี่ยมประเมินครั้งนี้ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น  อาจารย์กิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์  คุณศุภลักษณ์  โอสถานนท์  ได้รับฟังการนำเสนอกระบวนการและผลลัพธ์ในภาพรวมของคณะ รวมทั้งการสนทนากับทีมบริหารคณะ อาจารย์แพทย์  หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ทีมงานวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆ  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับรองผลการดำเนินงานขององค์กร รวมถึงการนำข้อเสนอเสนอแนะไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 21 มิ.ย. 2565 เวลา 15.29 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร