พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565

(ดู 211 ครั้ง)

       วันนี้ ( 23 กันยายน 2565) เวลา 07.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันมหิดล”ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงพิริยา  นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย ซึ่งคณะและหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

 

      กิจกรรมภายในงานมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์”โดยนิสิตแพทย์ชมรมขับร้องเพลงประสานเสียง   และการขับร้องเพลง  “ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 รวมถึงมอบเงินบริจาค จากการเปิดตู้บริจาค ประจำปี 2565สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้มอบเงินจำนวน 600,782 บาท(หกแสนเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน ) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร และ เลขานุการมูลนิธิฯ คุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล กรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ  เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ พีระพงศ์ เธียราวัฒน์  เป็นผู้แทน "ครอบครัว เอกสุวรรณเจริญ" มอบเงินบริจาค จำนวน 1,999,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เพื่อผู้ป่วยยากไร้   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 23 ก.ย. 2565 เวลา 21.34 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร