ประกาศ/คำสั่ง งานวิจัย

ประจำปี 2565 (รวม 3 ข่าว)
 
คำสั่งมอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัย ฉบับที่ 5 และแนวปฏิบัติในการรายงานผลการการรับรองตามคำสั่ง (ดู 9 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 02666/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ดู 23 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565

คำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 0947/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าโครงการวิจัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ดู 21 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 16 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร