มูลนิธิรพ.มน. มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน 1เครื่อง ให้กับ รพ.มน. สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

(ดู 250 ครั้ง)

   วันนี้  (19 ตุลาคม 2564)  เวลา 13.00 น. รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และเลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   พร้อมคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการและกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ จำนวน  1เครื่อง  มูลค่า 1,300,000 บาท  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร สำหรับการดูแลผู้ป่วยโควิด – 19

  โดยมี ผศ.นพ.รวิสุต เดียวอิศเรศ  หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และรก.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาชั้น คลินิก  ผศ.พญ.สุภาวดี มากะนัดถ์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์   พญ.แพรว สุวรรณศรีสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และอาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ผศ.นพ.เอกอมร เทพพรหม อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  เป็นผู้รับมอบ  ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม  ชั้น4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 19 ต.ค. 2564 เวลา 16.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร